Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Lokalplaner 5.39

Selvbetjening | Links | Kontakt
Vedtagelsesdato 22. juni 2005 
Forslagsdato 9. marts 2005 
Zonestatus Byzone 
Baggrund Teknisk Udvalg besluttede på mødet d. 12.01.2005 at der skulle udarbejdes lokalplan for en tæt-lav boligbebyggelse på ejendommen Kongensgade 5 samt del af ejendommen Torvegade 7. 
Anvendelse generel Boligområde 
Status Slettet 
-


Redegørelse

 
Lokalplanens indhold Lokalplanens område er på ca. 1680 m2. Der bliver mulighed for 6 boliger som rækkehuse
Bebyggelsesprocenten er fastsat til 35%. Bygningerne kan opføres med 1 etage og med en højde på 6,5 m.
Der skal etableres 1½ p-plads pr. bolig, dvs. 9 i alt. Desuden skal 10% af grundens areal (dvs. ca. 170 m2) benyttes til fælles friarealer.
I lokalplanen er der indsat bestemmelser om at den del af byggeriet, der vender mod vej (Kongensgade) skal placeres parallelt med vejen +/- 10 grader, samt max. 3 m. fra vejskel. Denne del af byggeriet skal ligeledes have karakter af facade.
Tag skal udføres som sadeltag med 25 - 40 graders hældning (materialer skal være tegl e.lign.), vinduer skal opdeles i mindre formater ved hjælp af sprosser f.eks. som dannebrogsvinduer.
 
Lokalplanens forhold til anden Planlægning


Hals Kommuneplan


Lokalplanen er i overensstemmelse med Bymodel Hals kommuneplanramme 5Bo1.

Ifølge rammebestemmelserne skal der tages hensyn til gadeforløb m.m. ved udarbejdelse af nye lokalplanen. Denne lokalplan er udarbejdet udfra disse principper.
 
Illustrationer pdf 539_illustrationer.pdf (190 KB) 
-


Lokalplanens bestemmelser

Lokalplan 5.39
for et boligområde

I henhold til Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. aug. 2004 fastsættes hermed følgende bestemmelser for området nævnt i §2.
 
§1 Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er fastlægge de detaljerede bestemmelser, som skal være gældende for anvendelse og bebyggelse af det i §2 nævnte område.
1.2 Lokalplanen skal sikre,
- at anvendelsen fastlægges til tæt-lav boligbebyggelse
- at bygning mod Kongensgade placeres parallet med vejskel (+/- 10 grader)
- at bygning mod Kongensgade har facade mod vej
 
§2 Område og zoneforhold 2.1 Området afgrænses som vist på bilag 1 Bilag 1 og omfatter matr.nr. 145a og 145d samt del af matr.nr. 146b alle Hals by, Hals, samt alle parceller der efter d. 01.02.2005 udstykkes fra de nævnte matrikler. Området er på ca. 0,7 ha.
2.2 Lokalplanens område er og forbliver i byzone.
 
§3 Anvendelse 3.1 Lokalplanens område må kun anvendes til boligformål i form af en tæt-lav bebyggelse.
3.2 Byrådet kan tillade, at der på ejendommen indrettes og drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af,
? at virksomheden drives af den der bebor den pågældende lejlighed
? at virksomheden drives på en sådan måde at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning o.lign.), og at områdets karakter af boligområde ikke brydes,
? at virksomheden ikke medfører ulemper og gener for de omboende og
? at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom
 
§4 Udstykningsforhold 4.1 Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse 300 m2.
 
§5 Vej og stiforhold 5.1 Området får vejadgang fra Kongensgade.
5.2 Der skal etableres min. 1½ p-plads pr. bolig.
5.3 Parkering i området med last- eller rutebiler er ikke tilladt.
 
§6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35.
6.2 Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage og højere end 6,5 m.
6.3 Den del af byggeriet, der vender mod vej (Kongensgade) skal placeres parallelt med vejen +/- 10 grader, samt max. 3 m. fra vejskel.
6.4 Bygninger skal desuden placeres i overensstemmelse med vedhæftede situationsplan Situationsplan
 
§7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Bygningen, der placeres ved Kongensgade, skal have karakter af facade mod vejen.

7.2 Der skal til udvendige bygningssider anvendes "naturlige materialer" dvs. tegl, træ, pudset væg osv. på mindre bygningsdele kan andre materialer anvendes. Glas kan anvendes for at udnytte passiv solvarme.

7.3 Vinduer skal opdeles i mindre formater ved hjælp af sprosser.
7.4 Tage skal udføres som sadeltag med en hældning mellem 25 og 40 graders hældning. Tage skal udføres med tegl.
7.5 Ingen form for skiltning eller reklamering må finde sted. På de ejendomme, der kan etableres efter § 3.2, må der finde reklamering sted med Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.
 
§8 Ubebyggede arealer 8.1 Der skal etableres fælles friarealer på min. 10% af grundens areal.

8.2 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende.

8.3 Hegn i området må opføres som levende hegn, hvis hegn udføres af andre materialer (mur, stensætning, fast hegn e.lign), må der kun være tale om et lavt hegn, der ikke dominerer omgivelserne. Denne type hegn skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Byrådet.

8.4 Oplagring uden for bygninger eller udenfor dertil indrettede, tæt hegnede arealer må ikke finde sted.

8.5 Terrænregulering på mere end 0,5 m. nærmere naboskel end 2,5 m. må kun foretages med byrådets godkendelse.
 
§10 Grundejerforening 10.1 Hvis der senere sker udstykning af de enkelte boliger skal der oprettes en grundejerforening, hvor samtlige grundejere indenfor lokalplanområdet er pligtige medlemmer.

10.2 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles opholdsarealer.
 
§12 Betingelse for ibrugtagning 12.1 Samtlige boliger skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før denne tilslutning har fundet sted.
 
§14 Dispensation 14.1 Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i lokalplanen kan gives af Byrådet jf. §19 i lov om planlægning, såfremt karakteren og formålet i lokalplanen fastholdes.

14.2 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan jf. lov om planlægning §19 stk. 2.
 
Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Hals Byråd den 22.06.2005

Bent Sørensen, Borgmester

Erik Schmidt, Kommunaldirektør


 
Bilag 1 pdf 539_bilag1.pdf (23 KB) 
Bilag 2 pdf 539_situationsplan.pdf (158 KB) 
test standard 

Status: Slettet
KLIK HER for at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 26. oktober 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |