Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Lokalplaner 5.43

Selvbetjening | Links | Kontakt
Vedtagelsesdato 16. april 2007 
Forslagsdato 29. november 2006 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Hals 
Baggrund Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i helhedsplanen for Hals Nord. Boligområdet er en del af første etape på en større udvidelse af byen mod nord. Området er medtaget i Lokalplan 5.40 som rammeområde, hvor det er forudsat, at der skal udarbejdes en detaljeret lokalplan, inden området kan realiseres. Denne detaljerede plan foreligger hermed.
Hele lokalplanområdet er på ca. 3,3 ha. Området kan benyttes til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i form af helårsboliger. 
Anvendelse generel Boligområde 
Status Vedtaget 
-

Redegørelse

 
Lokalplanens indhold Det nye udstykningsområde ligger nord for Hals. Området ligger umiddelbart vest for den grønne kile, der løber nord syd langs Skiveren i Hals Nord planen. Mod syd afgrænses området af et nyudlagt offentligt område, der kan benyttes til fritids- og idrætsanlæg. Mod vest og nord vil de næste etaper af boligudbygningen i Hals blive aktuelle.
Lokalplanen giver mulighed for udstykning af 22 boligparceller på ca. 700 m2 eller etablering af områder til tæt-lav bebyggelse. Området er på i alt ca. 3,3 ha. i byzone.
Bebyggelsen kan opføres med 2 etager og med en max. højde på 8,5 m. Bebyggelsesprocenten er 25 for åben-lav og 40 for tæt-lav bebyggelse.
I lokalplanen er der ikke fastsat bestemmelser om bebyggelsens udformning, således at må der gerne tænkes nyt og bygges utraditionelt.
Vejadgangen skal ske fra Ulstedvej nord for de nye boligområder, der er planlagt ved Ulstedvej. Internt i området udlægges fordelingsveje og cykelstier.
I den nordligste del af området er der udlagt et område til fælles friarealer, området er en del af en grøn kile med sammenhæng til det større naturområde ved Skiveren. Der er reserveret areal til en gennemgående cykelsti i området.
Lokalplanen er udarbejdet udfra Agenda 21 tankegangen. Det indebærer bl.a., at der er taget hensyn til forholdet mellem bebyggelsen og naturen, at byggemodningen af området bliver vurderet udfra miljøet, at der er lagt vægt på vejledning af kommende indbyggere og at der i lokalplanens bestemmelser, er lagt vægt på miljøhensynet.
I ?Agenda 21? vægtes borgernes medindflydelse og det lokale engagement højt, da det er en forudsætning for succes. Derfor skal bestemmelserne i lokalplanen kombineres med vejledning, diskussioner samt de kommende beboeres indflydelse på området via egne gode idéer og initiativer. I praksis betyder det, at bygherrer i forbindelse med byggeansøgningen skal kunne diskutere og argumentere for deres valg af isolering, bygningsmaterialer osv. udfra miljø- og ressourcehensyn. Forvaltningen vil vejlede og forsøge at fremskaffe oplysninger om materialers fordele/ulemper i det omfang dette ønskes.
Der er indføjet bestemmelse om at ansøgninger, der åbenlyst ikke tager hensyn til miljøet vil kunne afslås.
På samme måde som private bygherrer skal vurdere byggematerialer udfra miljøhensyn, skal selve byggemodningen ligeledes vurderes udfra miljøhensyn.
Området forsynes med fjernvarme, men Byrådet skal give nye huse, der opføres som lavenergihuse, dispensation fra tilslutningspligten. Ved lavenergihuse forstås huse, der kan dokumentere, at de opfylder klassificeringskravene i afsnit 5.3 i Tillæg 9 af den 16. juni 2005 til Bygningsreglement for småhuse 1998.
 
Lokalplanens forhold til anden Planlægning

Regionplan 2005 - Kystnærhedszonen


Lokalplanområdet er omfattet af kystnærhedszonen. I lokalplaner for områder i Kystnærhedszonen skal der oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne ved gennemførelse af lokalplanens elementer. Den nye bebyggelse vil ikke visuelt påvirke kystlandskabet i væsentlig grad, da eksisterende by ligger mellem lokalplanområdet og kysten.

Helhedsplan for Hals Nord


(Kommuneplantillæg nr. 74) Intentionen i Helhedsplan for Hals Nord er bl.a. at fastholde billedet af Hals som det nære
?levende? lokalsamfund med centrale funktioner for hele kommunen. Lokalplanen er i overensstemmelse med helhedsplanen, samt kommuneplanramme 5Bo11.

Miljøvurdering


Ifølge Lov nr. 316 af 05/05/2004 Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal planer og programmer, som tilvejebringes af offentlige myndigheder, vurderes med henblik på behovet for en konkret miljøvurdering for den pågældende plan eller program.

Ved en indledende screening af lokalplanforslag nr. 5.43, vurderes det, at det ikke er sandsynligt, at lokalplanen vil have væsentlig indvirkning på miljøet, herunder den biologiske
mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskaber, kulturarv, herunder kirker og deres
omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem samtlige af disse faktorer.
Det begrundes med, at lokalplanområdet ligger umiddelbart ved Hals by og vil ikke i væsentlig grad påvirke kystlandskabet.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3 stk. 1 nr. 1, § 4 stk. 2 og bilag nr. 2 vurderes det, at lokalplanforslaget ikke er omfattet af behovet for en miljøvurdering.
 
Illustrationer pdf 543_illustration.pdf (1758 KB) 
-

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplan 5.43
for et boligområde

I henhold til Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. aug. 2004 fastsættes hermed følgende bestemmelser for området nævnt i §2.

 
§1 Lokalplanens formål
1.1 Formålet med lokalplanen er fastlægge de detaljerede bestemmelser, som skal være gældende for anvendelse og bebyggelse af det i §2 nævnte område.
1.2 Lokalplanen skal sikre,
- at anvendelsen fastlægges til helårsbeboelse
- at samspillet mellem bebyggelse og natur sikres
 
§2 Område og zoneforhold
2.1 Området afgrænses som vist på bilag 1 Bilag 1 og omfatter del af matr.nr. 64f og 65ca Hals by, Hals, samt alle parceller der efter d. 25.10.2006 udstykkes fra de nævnte matrikler. Området er på ca. 3,3 ha.
2.2 Lokalplanens område opdeles i følgende delområder, se bilag 2 Bilag 2:
A. Åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse
B: Fælles opholds- og friarealer (grøn kile/naturområde)
2.3 Lokalplanens område er og forbliver i byzone.
 
§3 Anvendelse
3.1 Område A må kun anvendes til boligformål i form af helårsbeboelse. Bebyggelsen må bestå af åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse.
3.2 Byrådet kan tillade, at der på ejendommen indrettes og drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af,
? at virksomheden drives af den der bebor den pågældende ejendom
? at virksomheden drives på en sådan måde at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning o.lign.), og at områdets karakter af boligområde ikke brydes,
? at virksomheden ikke medfører ulemper og gener for de omboende og
? at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom
3.3 Område B udlægges til fælles opholds- og friarealer.
 
§4 Udstykningsforhold
4.1 Udstykning til åben-lav skal følge princippet i udstykningsplanen vist på bilag 2 Bilag 2. Området kan også benyttes til større samlede bebyggelser i form af tæt-lav bebyggelse, i så fald danner vej- og stiudlægget princippet i udstykningen.
4.2 Ingen grund til åben-lav må udstykkes med en mindre størrelse end 650 m2.
 
§5 Vej og stiforhold
5.1 Området får vejadgang fra Ulstedvej nord for nyudlagt boligområde mod sydvest.
5.2 Der udlægges areal til veje og stier som vist på bilag 2 Bilag 2.
Vejen a-b i en bredde af 9 m. øvrige i en bredde af 8 m., og stier i en bredde af 4 m.
5.3 I byggemodningen skal miljøhensyn vurderes ved valg af belægning osv.
5.4 Der skal etableres 2 p-pladser pr. bolig ved åben-lav og 1½ ved tæt-lav bebyggelse.
5.5 Parkering på vejene med last- eller rutebiler er ikke tilladt.
 
§6 Bebyggelsens omfang og placering
6.1 Bebyggelsesprocenten må for de enkelte ejendomme ikke overstige 25 for åben-lav og 40 for tæt-lav.
6.2 Bygninger må i område A ikke opføres med mere end 2 etager og højere end 8,5 m.
6.3 I område B kan der etableres mindre bygninger på op til 30 m 2 til fælles formål. Der kan etableres max. 2 sådanne bygninger. En evt. bygning skal ved placering og udformning indpasses i det grønne område, så dette ikke skæmmes.
 
§7 Bebyggelsens ydre fremtræden
7.1 Bygninger skal så vidt muligt opføres på et bæredygtigt grundlag. Det indebærer at miljøhensyn skal forsøges indarbejdet i byggeprojektet, f.eks. overvejelser om bygningens varmeforbrug/varmetab eller materialers miljøbelastning. Byrådet kan modsætte sig byggeri der
åbenlyst ikke tager sådanne hensyn.

7.2 Der skal til udvendige bygningssider anvendes "naturlige materialer" dvs. tegl, træ, pudset væg osv. på mindre bygningsdele kan andre materialer anvendes. Glas kan anvendes for at udnytte passiv solvarme.

7.3 Ingen form for skiltning eller reklamering må finde sted, undtagen i de tilfælde, hvor der er givet tilladelse til erhverv efter § 3.2.

7.4 Skilte og reklamer skal tilpasses bygningens størrelse, farve og arkitektur. Skilte må ikke få karakeer af facadbeklædning, og de må ikke være større end 1 m2. Der må max. opsættes 2 skilte/reklamer pr. ejendom.

7.5 Der må ikke opsættes roterende, blinkende eller neon skilte i området.
 
§8 Ubebyggede arealer
8.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende.

8.2 Hegn i skel må opføres som levende hegn, hvis hegn udføres af andre materialer (mur, stensætning, fast hegn e.lign), må der kun være tale om et lavt hegn, der ikke dominerer omgivelserne. Denne type hegn skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Byrådet.

8.3 Oplagring uden for bygninger eller udenfor dertil indrettede, tæt hegnede arealer må ikke finde sted.

8.4 Terrænregulering på mere end 0,5 m. nærmere naboskel end 2,5 m. må kun foretages med byrådets godkendelse.

8.5 I område B må indrettes områder til leg og andre opholdsarealer, indretning af f.eks. en naturlegeplads vil være oplagt.

8.6 Område B skal være tilgængeligt for alle og der skal skabes naturlig sammenhæng med grønne kiler og naturområder iøvrigt i Hals Nord.

8.7 Der må ikke anvendes pesticider/kemiske bekæmpelsesmidler i haver eller på grønne områder.

8.8 På alle fællesarealer skal der anvendes lokale hjemmehørende danske træer og buske.
 
§10 Grundejerforening
10.1 Samtlige grundejere indenfor lokalplanområdet er pligtige medlemmer af den grundejerforening, der oprettes iht. lokalplan 5.40.

10.2 Grundejerforeningen skal forestå anlæg, drift og vedligeholdelse af fælles opholdsarealer, samt vedligeholdelse af beplantningsbælter.

10.3 Grundejerforeningen skal forestå vedligeholdelse og renholdelse af stier i området.

10.4 Eventuelle bygninger etableret i område B skal etableres, vedligeholdes og drives af Grundejerforeningen.

10.5 Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet
 
§12 Betingelse for ibrugtagning
12.1 Samtlige boliger skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før denne tilslutning har fundet sted.

12.2 Byrådet skal give nye huse, der opføres som lavenergihuse, dispensation fra tilslutningspligten. Ved lavenergihuse forstås huse, der kan dokumentere, at de opfylder klassificeringskravene i afsnit 5.3 i Tillæg 9 af den 16. juni 2005 til Bygningsreglement for småhuse 1998.
 
§13 Ophævelse af lokalplan
13.1 Med den endelige vedtagelse af lokalplanen ophæves Lokalplan 5.40 for dette område.
 
§14 Dispensation
14.1 Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i lokalplanen kan gives af Byrådet jf. §19 i lov om planlægning, såfremt karakteren og formålet i lokalplanen fastholdes.

14.2 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan jf. lov om planlægning §19 stk. 2.
 
Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Aalborg Byråd den 16.04.2007

Henning G. Jensen, Borgmester

Jens Kristian Munk, Kommunaldirektør


 
Bilag 1 pdf 543_bilag1.pdf (71 KB) 
Bilag 2 pdf 543_bilag2.pdf (72 KB) 
test standard 

Status: Vedtaget
KLIK HER for at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 12. januar 2010 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |