Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Lokalplaner 6.27

Selvbetjening | Links | Kontakt
Vedtagelsesdato 26. maj 2004 
Forslagsdato 15. januar 2004 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Hou 
Baggrund Hals Kommune har modtaget ansøgning om etablering af en Vognmandsforretning ved Houvej. Da der ikke er andre velegnede arealer til denne type virksomhed i Hou, og da det vurderes, at det er en hensigtsmæssig placering, har Byrådet besluttet at lade udarbejde forslag til lokalplan med denne mulighed. 
Anvendelse generel Erhvervsområde 
Status Vedtaget 
-

Redegørelse

 
Lokalplanens forhold til anden Planlægning

Bymodel Hou


Der er udarbejdet et forslag til udvidelse af rammeområde 6Erh1, således at dette omfatter dels dette lokalplanområde, dels Houvej 4, 6 og 8.


Miljøforhold


Jordforurening


Ejendommene i området er registreret på vidensniveau 1 iht. Jordforureningsloven som grunde forurenet med tjære. Dette betyder, at ejendommene ikke må overgå til til en mere forureningsfølsom anvendelse (f.eks. beboelse) uden amtets forudgående tilladelse. Lokalplanens bestemmelser om etablering af en bolig til virksomheden, forudsætter dermed tillige amtets tilladelse. Før amtet kan give tilladelse skal der gennemføres en forureningsundersøgelse samt evt. oprensning.


Minkfarme


Området er beliggende indenfor konsekvenszonen for de etablerede minkfarme vest for Hou by. Derfor er der indtegnet et byggefelt til en evt. beboelse længst væk fra minkfarmene, således at genevirkningerne bliver mindst mulige.


Støj


Værksteds- og fremstillingsaktiviteter m.v. må ikke medføre, at det samlede, resulterende støjniveau overstiger de nævnte værdier i skel mod boliger.

55 dB(A) mandag-fredag kl. 07-18 og lørdag kl. 07-14

45 dB(A) mandag-fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-22 og søn- og helligdage kl. 07-22

40 dB(A) alle dage kl. 22-07

Støjens maksimalværdier om natten må ikke overstige de anførte værdier med mere end 50 dB(A).


Kirkefredning


Hele lokalplanområdet ligger indenfor 300 meters beskyttelseslinien omkring Hou Kirke. Der må derfor ikke opføres bebyggelse eller dele af bebyggelse med en højde over 8,5 m. uden forudgående tilladelse fra Nordjyllands amt.
 
-

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplan 6.27

for et område til blandede erhvervsformål.

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999 om planlægning med de seneste ændringer fastsættes hermed følgende bestemmelser for området nævnt i §2.
 

§1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er
- at give mulighed for at anvende området til erhvervsformål
- at overføre området fra landzone til byzone
 
§2 Område og zoneforhold 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortet (Bilag 1) og omfatter matr.nr. 13an, 13ad og 13ac Hou by, Hals, samt alle parceller, der efter d. 18.1.2003 udstykkes fra de nævnte matrikler. Området udgør i alt ca. 5000 m2.

2.2 Lokalplanens område er i landzone og overføres til byzone med denne lokalplan.
 

§3 Anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til håndværkerformål som f.eks. mindre værksteds- og lagervirksomhed samt servicevirksomhed og én bolig i tilknytning til virksomheden.
 
§4 Udstykningsforhold 4.1 Ingen grund må udstykkes med en størrelse mindre end 1500 m2.
 
§5 Vej og stiforhold 5.1 Området får vejadgang fra Houvej (eksisterende vejadgange).

5.2 Der skal udlægges parkeringsarealer svarende til min. én pr. 50 m2 erhverv og én pr. bolig.
 

§6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for hver ejendom må ikke overstige 40.

6.2 Byggeri må ikke opføres med mere end en etage med udnyttet tagetage og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m.

6.3 Specielle anlæg, skorstene og andre tekniske installationer, som er nødvendige for virksomhedens indretning eller drift kan dog accepteres højere.

6.4 Nyt byggeri skal placeres således, at genevirkninger i forhold til omgivelserne undgås.

6.5 Boligbebyggelse skal placeres som angivet i byggefelt (vist på bilag: Bilag 2 ).

6.6 Arealet mellem byggelinie og vejskel langs Houvej indenfor lokalplanområdet (vist på bilag: Bilag 2) må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse.
 

§7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Skiltning og reklamering må kun ske på etablerede bygninger eller i en højde, der ikke er mere end 1,00 m over det omgivende terræn.


7.2 Der må ikke opsættes blinkende, roterende eller andre former for neon-skilte, der kan virke generende for de nærliggende boliger.


7.3 På udvendige bygningssider (tag og facader) må ikke benyttes blanke eller reflekterende materialer.
 

§8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Oplagring udenfor bygninger eller udenfor dertil indrettede, tæt hegnede arealer må ikke finde sted.


8.2 Terrænreguleringer på mere end 0,50 m i forhold til eksisterende terræn må ikke finde sted nærmere skel end 2,50 m uden naboens samtykke og byrådets godkendelse.
 

§11 Tilladelser efter anden lovgivning 9.1 Uanset foranstående bestemmelser skal der i hvert enkelt tilfælde fra Nordjyllands Amt gives tilladelse til at placere en bygningsdele (skorstene, tekniske installationer m. v.) med en højde, der overstiger 8,5 m.
 
§14 Dispensation 14.1 Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i lokalplanen kan gives af Byrådet jf. §19 i lov om planlægning, såfremt karakteren og formålet i lokalplanen fastholdes.


14.2 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan jf. lov om planlægning §19 stk. 2.
 

Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Hals Byråd den 26. maj 2004Bent Sørensen, Borgmester


Erik Schmidt, Kommunaldirektør 
Bilag 1 pdf 627_Bilag 1.pdf (147 KB) 
Bilag 2 pdf 627_Bilag 2.pdf (145 KB) 
test standard 

Status: Vedtaget
KLIK HER for at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 2. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |