Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Lokalplaner 6.28

Selvbetjening | Links | Kontakt
Vedtagelsesdato 12. oktober 2005 
Forslagsdato 25. maj 2005 
Zonestatus Byzone 
Baggrund Hals Kommune godkendte i august 2001 en ny Bymodel for Hou. Intentionerne i bymodellen er ikke i overensstemmelse med de forholdsvis restriktive Byplanvedtægter og lokalplaner, der gælder for store dele af Hou. Derfor har man besluttet at erstatte disse gældende planer med nye lokalplaner, der er i overensstemmesle med intentionerne. Der er derfor nu udarbejdet ny samlet lokalplan for Hou Havn, der er i overensstemmelse med rammerne i Bymodel Hou.
 
Anvendelse generel Andet byformål 
Status Vedtaget 
-

Redegørelse

 
Lokalplanens indhold Lokalplanen er inddelt i delområder svarende til rammeområderne.
I område A og C kan der opføres bygninger med 1 etage med en max. højde på 6 m. I område D kan der opføres bygninger med 1½ etage med en max. højde på 6 m. Områderne kan anvendes til havneformål (for såvel erhvervsfiskere, fritidsfiskere og fritidssejlere). Indenfor området vil der kunne etableres havnerelaterede erhverv, restaurant, iskiosk, mindre butikker (op til 200 m2), værksteder, servicebygninger til sejlere, klubhuse til sejlklubber m.v. I område D kan der ligeledes etableres overnatningstilbud; vandrehjem, "Bed and Breakfast" o.lign.
Der kan ikke opføres bygninger i område B.
Bestemmelserne for bygninger i området er inspireret af byggeriet ved Hals Havn og hytterne ved jollehavnen. Således skal bygninger opføres i grupper eller klynger. Indenfor en gruppe skal der benyttes samme materialer, farver, arkitektur m.m., dvs. en gruppe skal fremstå som et samlet byggeri. Variation inden for den enkelte gruppe skal laves vhja. udformningen, f.eks. med mange detaljer, bygningsfremspring, variation i højden eller farvesammensætning.
Indenfor en gruppe skal bygninger enten bygges sammen eller ”bindes sammen” vhja. rækværk eller lign. Konsekvensen af dette vil f.eks. blive, at der mellem de etablerede fiskerhytter kan bygges nye, således at de vil fremstå som en samlet bebyggelse.
Der er i lokalplanen ikke lavet byggefelter indenfor hvilke grupperne skal etableres, der er i stedet bestemmelser om gruppernes størrelse samt afstand mellem dem. En ”gruppe” skal min. være 20 m. og max. 30 m. parallelt med kajkanten. Der er ligeledes mulighed for at gå ”bagud”, dvs. væk fra kajkanten. Der vil være mulighed for optil 900 m2 i en gruppe, enkelte steder mere.
Mellem hver gruppe skal der min. være 10 m. friareal, således at man fortsat hele tiden kan få kigget til det bagvedliggende, ligeledes vil bygningerne ikke kommer til at virke som en massiv række langs molen. Mellem grupperne vil der være mulighed for at etablere bænke/borde, grillplads o.lign.
Bygningerne skal etableres med facade eller gavl parallelt med kajkanten, men de kan godt ligge tilbagetrukket således at der f.eks. kan etableres udeservering foran bygningen.
Bygninger må kun opføres i naturlige materialer; træ, tegl, pudset mur o.lign. samt tagpap, tage skal udføres som sadeltage med en hældning mellem 30 og 45 grader. Der må kun benyttes farver som hvid, sort, teglfarver, jordfarver eller ”sveriges-rød”. Se illustration af byggeri Illustration
Indenfor område A er der skraveret et areal til bådoplag, p-plads m.m., hvor der ligeledes må placeres autocampere.
Der kan desuden laves et trafikreguleringsprojekt på molen i samarbejde med øvrige parter på Havnen.
 
Lokalplanens forhold til anden Planlægning

Bymodel Hou


Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med intentionerne og kommuneplanrammerne 6Hv1, 6Hv2 og 6Hv3 i Bymodel Hou. Der er udarbejdet et kommuneplantilæg 6Hv4 for området ved frysehusene (lokalplanens delområde D), således at bygninger her kan opføres i 1½ etage. Dog fortsat kun med 6 m.

Kystnærhedszonen


I redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, skal der oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne. Derfor er der til dette lokalplanforslag udarbejdet skitser, der viser de bygningstyper, der bliver mulighed for på Hou Havn. Se illustration af byggeri Illustration

Kystbeskyttelseslinien.


De gældende kystbeskyttelseslinier trådte i kraft i Nordjyllands amt i dec. 2003. Store dele af Hou Havn er omfattet af Strandbeskyttelseslinien. Lokalplanen kan dog realiseres, idet der er tale om planlægning til havneformål. Etablering af overnatningstilbud i område D vil dog forudsætte dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Miljø


Jordforurening

Områderne A og D er kortlagt efter reglerne i jordforureningsloven, da der tidligere har været losseplads samt deponeret havneslam på arealet. Det kortlagte areal må kun ændres til følsom anvendelse med amtets forudgående tilladelse (jf. lovens §8).

Følsom anvendelse er i denne forbindelse bl.a. offentlig legeplads. Når der skal udføres bygge- eller anlægsarbejder på det kortlagte areal, skal ejer eller bruger ansøge amtet om tilladelse, før arbejdet begyndes.

Hvis der skal flyttes jord væk fra det kortlagte areal, skal det anmeldes til kommunens miljøforvaltning senest 4 uger, inden opgravningen påbegyndes (jf. §50).Støj

Støjniveauet fra lokalplanområdet (målt ved grænsen til forureningsfølsomt arealanvendelse (boligbebyggelse) må ikke overstige nedenstående værdier:

45 dB(A): mandag - fredag kl. 7 - 18 og lørdag kl. 7 - 14

40 dB(A): mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22 og søn- og helligdage kl. 7 - 22

35 dB(A): alle dage kl. 22 - 7

Maksimalværdien om natten må ikke overstige 50 dB(A).

Støjniveauet fra de enkelte virksomheder i erhvervsområdet må ikke overstige nedenstående værdier:

55 dB(A): mandag - fredag kl. 7 - 18 og lørdag kl. 7 - 14

45 dB(A): mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22 og søn- og helligdage kl. 7 - 22

40 dB(A): alle dage kl. 22 - 7

Maksimalværdien om natten må ikke overstige 55 dB(A).

Zoneforhold


Området er og forbliver i byzone.
 
-

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplan 6.28
for Hou Havn

I henhold til Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. aug. 2004 fastsættes hermed følgende bestemmelser for området nævnt i §2.

 
§1 Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er fastlægge de detaljerede bestemmelser, som skal være gældende for anvendelse og bebyggelse af det i §2 nævnte område.
1.2 Lokalplanen skal sikre,
- at havnen bevares som et rekreativt havneområde for fastboende såvel som for gæster
- at bebyggelsen på Hou Havn indpasses i havnens miljø
- at der kan etableres et varieret byggeri

 
§2 Område og zoneforhold 2.1 Området afgrænses som vist på bilag 1 Bilag 1 og omfatter matr.nr. 9v, 53c og 54d samt dele af matr.nr. 53a, 53b og 54c alle Hou by, Hals, samt alle parceller der efter d. 01.03.2005 udstykkes fra de nævnte matrikler. Området er på ca. 2,3 ha.
2.2 Lokalplanens område opdeles i 4 delområder, se bilag 2 Bilag 2
2.3 Lokalplanens område er og forbliver i byzone.

 
§3 Anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til havneformål for erhvervsfiskere, fritidsfiskere eller fritidssejlere. Der må kun etableres havnerelaterede erhverv eller restaurant, iskiosk, mindre butikker (op til 200 m2), værksteder, servicebygninger til sejlere, klubhuse til sejlklubber m.v. Der kan dog ikke opføres bygninger i område B.
3.2 Areal skraveret på bilag 2 Bilag 2 kan benyttes til parkering, bådoplag og autocamping, samt opbevaring af master, i det omfang, de ikke er til gene for eller begrænser muligheden for parkering, bådoplag og autocamper.
3.3 Der må ikke etableres boliger (helårs eller ferie) i området, undtagen i område D. Her kan der etableres faciliteter til overnatning; vandrehjem e.lign.
3.4 Ubebyggede arealer kan benyttes til legeplads, udeservering, grillplads, opholdsrealer o.lign offentlige formål.

 
§5 Vej og stiforhold 5.1 Eksisterende vejarealer og -forhold bibeholdes.
5.2 Areal skraveret på bilag 2 Bilag 2 kan benyttes til parkering, bådoplag og autocamping.

 
§6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelse skal indpasses i havnens miljø, som et ældre fiskerleje i harmoni med naturen.
6.2 Bebyggelsesprocenten må for de enkelte delområder ikke samlet overstige 40.
6.3 I område A og C kan der opføres bygninger med 1 etage med en max. højde på 6 m.
6.4 I område D kan der opføres bygninger med 1½ etage med en max. højde på 6 m.
6.5 I område B må der ikke opføres bygninger.
6.6 Bygninger skal opføres i grupper eller klynger. Indenfor en gruppe skal bygninger enten bygges sammen eller ”bindes sammen” vhja. rækværk eller lign. Inden for en gruppe er bygningsreglementets bestemmelser om afstande og højder aflyst med vedtagelse af denne lokalplan.
6.7 Grupperne skal placeres indenfor byggefeltet vist på bilag 2 Bilag 2
6.8 En ”gruppe” skal min. være 20 m. og max. 30 m. parallelt med kajkanten.
6.9 Mellem hver gruppe skal der min. være 10 m. friareal.
6.10 Bygninger skal placeres med facade eller gavl parallelt med kajkanten.

 
§7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 En gruppe skal fremstå som et samlet byggeri, dvs. at der indenfor gruppen skal der benyttes samme materialer, farver, arkitektur m.m.

7.2 Der skal skabes variation inden for den enkelte gruppe vhja. udformningen, f.eks. med mange detaljer, bygningsfremspring, variation i højden eller farvesammensætning.

7.3 Bygninger må kun opføres i naturlige materialer; træ, tegl, pudset mur o.lign. samt tagpap

7.4 På udvendige bygningsdele samt tagflader må der kun benyttes farver som hvid, sort, teglfarver, jordfarver eller ”sveriges-rød”. På mindre bygningngsdele (eller skilte) kan andre farver benyttes som kontrast.

7.5 Tage skal udføres som sadeltage med en hældning mellem 30 og 45 grader, mindre bygninger kan opføres med ensidig taghældning eller fladt tag.

7.6 Skilte må ikke dominere omgivelserne, men skal ved størrelse og udformning tilpasses, så de fremstår som en del af gruppens arkitektur.

7.7 Der må ikke opsættes blinkende eller roterende skilte i området.


 
§8 Ubebyggede arealer 8.1 Oplagring uden for bygninger eller udenfor dertil indrettede, tæt hegnede arealer må ikke finde sted. Øvrige ubebyggede arealer skal være offentligt tilgængelige.

8.2 Hegning må ikke foretages undenfor grupperne beskrevet i §6. Hegn i gruppen skal tilpasses gruppens øvrige farver, materialer og udformning.

8.4 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende.

8.5 På ubebyggede arealer kan der opsættes borde/bænke, etableres grillpladser osv. således at de kan opfylde anvendelsesbestemmelserne i §3.4


 
§9 Tekniske anlæg 9.1 Indenfor lokalplanområdet må der etableres de til en havn nødvendige tekniske anlæg, herunder mastekran til sejlere og udfældningsanlæg til autocampere og sejlere.

9.2 Fremføring af ledninger og kabler må alene foregå som jordkabler.


 
§11 Tilladelser efter anden lovgivning 11.1 Området er omfattet af Strandbeskyttelseslinien, der skal dermed meddeles dispensation herfra til overnatningsmuligheder i område D.

11.2 Områderne A og D er kortlagt iht. jordforureningsloven. En ændring til mere følsom anvendelse må kun ske med amtets forudgående tilladelse.


 
§13 Ophævelse af lokalplan 13.1 Lokalplaner 6.13 og 6.15 samt den del af 6.05 der er omfattet af denne lokalplan ophæves med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

13.2 Del af Byplanvedtægt 2, gældende for områder omfattet af denne lokalplan, ophæves med den endelige vedtagelse af denne lokalplan.


 
§14 Dispensation 14.1 Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i lokalplanen kan gives af Byrådet jf. §19 i lov om planlægning, såfremt karakteren og formålet i lokalplanen fastholdes.

14.2 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan jf. lov om planlægning §19 stk. 2.


 
Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Hals Byråd den 12.okt.2005

Bent Sørensen, Borgmester

Erik Schmidt, Kommunaldirektør


 
Bilag 1 pdf 628_Bilag1.pdf (26 KB) 
Bilag 2 pdf 628_Bilag2.pdf (116 KB) 
test standard 

Status: Vedtaget ingen
KLIK HER for at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 31. oktober 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |