Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Lokalplaner 6.29

Selvbetjening | Links | Kontakt
Vedtagelsesdato 21. september 2005 
Forslagsdato 29. juni 2005 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Hou 
Baggrund Hals kommune har modtaget ansøgning om at udvide erhvervsarealet og etablere ny bolig på Skovsgårds Raaling. Da dette er i overensstemmelse med Bymodel Hou rammeområde 6Ce1, besluttede Teknisk Udvalg d. 09.02.2005, at der skulle udarbejdes lokalplan, der muliggjorde dette.
 
Anvendelse generel Indkøbscenter/Centerområde 
Status Vedtaget 
-

Redegørelse

 
Lokalplanens indhold Lokalplanens område omfatter én ejendom, der er med lokalplanen ikke åbnet for en udstykning til flere ejendomme.
Området er udlagt til center- og boligformål, hvor der kan etableres ét erhverv (restauration e.lign.) og én bolig.
Ejendommen er en gammel bevarinsgværdig ejendom, oprindelig "traktørsted". Tilsbygninger, ombygninger og nybyggeri skal ske med oprindelige materialer, farver, udformning osv.
Bebyggelsesprocenten for ejendommen er 60. Der skal etableres 1 P-plads pr. bolig og pr. 50 m2 erhvervsareal.
I lokalplanen er ligeledes indarbejdet bestemmelserne i ?Kommunal forskrift for Restaurationsdrift i Hals Kommune? vedtaget 28.05.2003. Således er der med den endelige vedtagelse af lokalplanen dispenseret fra de generelle støjgrænser med 5 dB(A) i tidsrummet 07.00 til 02.00. 
Lokalplanens forhold til anden Planlægning

Bymodel Hou


Lokalplanen er omfattet af rammeområde 6Ce1. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammen, der er dermed ikke udarbejdet tillæg til kommuneplanen.

Lokalplanen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 1 for Hou, denne omhæves med lokalplanen. Dette er ligeledes i overensstemmelse med bymodellen, idet dette forudsættes i store dele af Hou.Miljøforhold/støj


Følgende støjgrænser skal overholdes ved ejendomsskel til boligområdet (dvs. mod øst):

50 dB(A) man-fre kl. 07.00-18.00 og lør 07.00-14.00

45 dB(A) man-fre kl. 18.00-22.00 lør 14.00-22.00 og søn 07.00-22.00

40 dB(A) alle dage kl. 22.00 - 02.00

35 dB(A) alle dage kl. 02.00 - 07.00

Følgende støjgrænser skal overholdes ved ejendomsskel i centeronmrådet (dvs. alle øvrige):

60 dB(A) man-fre kl. 07.00-18.00 og lør 07.00-14.00

50 dB(A) man-fre kl. 18.00-22.00 lør 14.00-22.00 og søn 07.00-22.00

45 dB(A) alle dage kl. 22.00 - 02.00

40 dB(A) alle dage kl. 02.00 - 07.00
 
Illustrationer pdf 629_Illustration.pdf (40 KB) 
-

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplan 6.29

for et område til centerformål

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999 om planlægning med de seneste ændringer ved lov nr. 518 af 11. juni 2000 fastsættes hermed følgende bestemmelser for området nævnt i § 2.
 
§1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er at indpasse nyt byggeri på Skovsgårds Raaling, således
- at der værnes om eksisterende bygninger og arkitektur

 
§2 Område og zoneforhold 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på (Bilag 1), og omfatter matr.nr. 7c Hou by, Hals. Området omfatter i alt ca. 0,2 ha.

 
§3 Anvendelse 3.1 Lokalplanens område udlægges til centerformål. I området må der kun etableres ét erhverv i form af restaurationsvirksomhed e.lign. og én bolig i tilknytning hertil.

 
§4 Udstykningsforhold 4.1 Der må ikke foretages yderligere udstykning af ejendommen.

 
§5 Vej og stiforhold 5.1 Der ændres ikke på ejendommens adgangsforhold, som er fra Syrenvej
5.2 Der skal indrettes mindst én parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal samt én parkeringsplads pr. bolig.

 
§6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Ingen bygning må opføres med en større højde end 8.5 m. og med max. 1½ etager.
6.2 Bebyggelsesprocenten er 60.

 
§7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Ny bebyggelse og tilbygninger skal udføres i samme stil som det nuværende, således skal der benyttes samme tagmateriale, kviste skal være ens, facader skal udføres i samme materiale, farve og med ens højde, vindue- og dørpartier skal være ens osv. Principperne i illustrationen skal så vidt muligt følges (Illustration)7.2 Skilte og reklamer skal tilpasses bygningens tidsalder, størrelse, farver og arkitektur. Skilte må ikke få karakter af
facadebeklædning.

7.3 Der må ikke opsættes roterende, blinkende
eller neon skilte i området.
 
§8 Ubebyggede arealer 8.1 Områder til udeservering skal afskærmes mod naboejendomme med følsom anvendelse.

8.2 Områder til udeservering skal placeres således at både arealet og afskærmning kan holdes min. 2,5. fra naboskel. Desuden gælder bestemmelserne i "Forskrift for Restaurationsdrift i Hals kommune." (Forskrift)
8.3 Ubebyggede arealer skal ved befæstelse, beplantning o.lign. gives et ordentligt udseende. Oplagring må kun finde sted indenfor tæt hegnede områder.


 
§11 Tilladelser efter anden lovgivning 11.1 Restaurationen skal drives iht. Hotel- og restaurationslovgivningen.

11.2 Forskrift for Restaurationsdrift i Hals kommune gælder for ejendommen (Forskrift)


 
§12 Betingelse for ibrugtagning 12.1 Ny bebyggelse og ændret anvendelse af eks. bebyggelse må ikke finde sted, før der overfor kommunen er dokumenteret, at støjgrænserne kan overholdes"


 
§13 Ophævelse af lokalplan 13.1 Byplanvedtægt nr. 1 for Hou omhæves for denne ejendom med den endelige vedtagelse af lokalplanen.
 
§14 Dispensation 14.1 Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende lokalplan kan indrømmes af byrådet jf. § 19 i lov om planlægning, såfremt karakteren og formålet i lokalplanen fastholdes.

14.2 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan jf. lov
om planlægning § 19 stk. 2.


 
Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Hals Byråd den 21.09.2005

Bent Sørensen, BorgmesterErik Schmidt, Kommunaldirektør

 
Bilag 1 pdf 629_Bilag1.pdf (21 KB) 
test standard 

Status: Vedtaget
KLIK HER for at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 4. oktober 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |