Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Lokalplaner 7.26

Selvbetjening | Links | Kontakt
Vedtagelsesdato 21. september 2005 
Forslagsdato 29. juni 2006 
Zonestatus Sommerhusområde 
Baggrund Hals Kommune har modtaget ansøgning om udstykning af sommerhusarealet. Da udstykningen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, er der udarbejdet lokalplan. 
Anvendelse generel Sommerhusområde 
Status Vedtaget 
-

Redegørelse

 
Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for udstykning af 55 sommerhusparceler på 1250 m2 til 1569 m2 indenfor sommerhusområdet (område A), samt en restejendom (bygningsparcel, område B) på 15.000 m2 og et fællesareal på 16.000 m2 (område C) i landzonen.
Vejadgangen etableres via eksisterende veje i området (Rasmus Jensensvej, Ørnevej, Rødkløvervej og Vagtelvej). Vagtelvej udvides i forbindelse med projektet, og eksisterende vejadgang til ejendommen "Rødhøj" nedlægges. Veje udlægges med en bredde på 6-10 m. og stier med en bredde på 4 m.
Der vil skulle foregå en dræning af området, inden det kan bebygges. Det offentlige rørlagte vandløb "Mogensiggrøften" passerer området, der vil derfor være mulighed for vandafledning.
For at sommerhusområdet ikke skal få karakter af parcelhusområde og sommerhusene ikke af parcelhuse er følgende fastlagt: Der må ikke opføres traditionelle kendte parcelhysbebyggelser i sommerhusområdet. Bebyggelsen skal have karakter af sommerhus/fritidshus.
Der kan opføres sommerhusbyggelse på 1 etage med en max. højde på 6,5 m. og en bebyggelsesprocent på 10.
Grunde skal min. udstykkes med en størrelse på 1250 m2.
Hegn i området må alene opføres som levende hegn. Læskærme ved opholdsarealer i forbindelse med bebyggelsen kan dog tillades opført som raftehegn, plankeværk eller lignende.
Parcellerne skal tilmeldes (ny eller eks.) grundejerforening
 
Lokalplanens forhold til anden Planlægning

Hals Kommuneplan


Ejendommen er omfattet af rammeområde 7So2, Rammer for
sommerhusområdet. Lokalplanen er i overensstemmelse med
rammens bestemmelser.

Regionplan 2001


Lokalplanens område ligger indenfor kystnærhedszonen, for
lokalplaner indenfor zonen skal der redegøres for den visuelle
påvirkning af kystlandskabet.
Udstykningen er en "huludfyldning" i det eksisterende
sommerhusområde.

Det vurderes derfor, at lokalplanen ikke vil
påvirke de landskabelige forhold.

Naturbeskyttelsesloven


På området er der registreret beskyttet natur efter Naturbeskyttelsesloven i form af hedearealer. Beskyttet natur Iht. Naturbeskyttelseslovens §3 stk. 2 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af heder. Denne begrænsning i anvendelsen gælder dog kun for tilstandsændringer til landbrugsformål, og ikke når der, som for område A, er tale om et sommerhusområde, der var udlagt før 01.07.1992. For område B og C gælder Naturbeskyttelseslovens bestemmelse, det vurderes dog at anvendelsen ikke vil være i strid hermed.

Zoneforhold


Område A i lokalplanen er og forbliver i sommerhusområde. Område B og C er og forbliver i landzone.
 
-

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplan 7.26
for et sommerhusområde

I henhold til Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. aug. 2004 fastsættes hermed følgende bestemmelser for området nævnt i §2.
 
§1 Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er fastlægge de detaljerede bestemmelser, som skal være gældende for anvendelse og bebyggelse af det i §2 nævnte område.
1.2 Lokalplanen skal sikre,
- at der indenfor området kan opføres sommerhusbebyggelse og
- at der tages hensyn til det samlede indtryk af området, således at det fremover fremtræder som et åbent sommerhusområde og ikke f.eks. et parcelhuskvarter
 
§2 Område og zoneforhold 2.1 Området afgrænses som vist på bilag 1 Bilag 1 og omfatter matr.nr. 3y og 18g og del af matr.nr. 3d alle Hou by, Hals, samt alle parceller der efter d. 09.06.2005 udstykkes fra de nævnte matrikler. Området er på ca. 11,5 ha.
2.2 Lokalplanen er opdelt i 3 delområder som vist på bilag 2 Bilag 2 Område A er og forbliver i sommerhusområde, område B og C er og forbliver i landzone.
 
§3 Anvendelse 3.1 Område A må kun benyttes til sommerhusformål, dvs. en bebyggelse, der kun må beboes i tidsrummet 1. april - 30. september, uden for dette tidsrum må området kun benyttes til kortvarige ophold; korte ferier, weekends o.lign.
3.2 I område A må der kun opføres et sommerhus på hver grund med tilhørende garage (carport) og udhus, samt et anneks.
3.2 Område B (restparcellen) må benyttes til helårsbolig. Hvis ejendommen senere udelukkende benyttes til sommerhusbeboelse, ændres automatisk status, hvorefter den kun kan benyttes til dette.
3.4 Område C må kun benyttes til fælles opholds- og friareal i tilknytning til sommerhusudstykningen i område A.
 
§4 Udstykningsforhold 4.1 Udstykningen af området skal følge principperne i viste udstykningsplan. Udstykningsplan (vær opmærksom på at kortbilaget er i formattet A0, målestoksforholdet passer derfor kun, hvis der udskrives i dette format)
4.2 I område A må ingen grund udstykkes med en mindre størrelse end 1250 m2. I område B og C må der ikke foretages yderligere udstykninger.
 
§5 Vej og stiforhold 5.1 Vejadgangen etableres via eksisterende private fællesveje i området.
5.2 Veje udlægges med en bredde og beliggenhed som vist på udstykningsplanen. Udstykningsplan
5.3 Eksisterende vejadgang til landbrugsejendommen "Rødhøj" skal nedlægges ved projektets realisering. Adgang skal ligeledes fysisk forhindres ved etablering af bum e.lign.
 
§6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 I område A må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige 10%. Til beregning af bebyggelsesprocenten kan ikke medregnes arealer i det fælles friareal, idet dette er beliggende i landzone.
6.2 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 6,5 m. over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet.
6.3 Bygninger må kun opføres med én etage.
6.4 Sommerhuset og et evt. anneks må ikke opføres nærmere naboskel eller skel mod vej end 5 m. Garager, udhuse o.lign, med en max. højde på 2,5 m. og hvor den samlede længde af bygningerne ikke overstriger 12 m., må opføres ned til 2,5 m fra naboskel og skel mod vej.
 
§7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Bebyggelsen skal have karakter af sommerhus/fritidshus. Der må ikke opføres traditionelle eller kendte parcelhysbebyggelser i området.

7.2 Udvendige bygningssider og tage må kun fremtræde i jordfarver, sort eller hvid samt disses blanding.

7.3 Til udvendige bygningssider og tage må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer, glaspartier dog undtaget. Materialer som stål, beton o.lign skal anvendes med forsigtighed, og må ikke anvendes på større flader.

7.4 Tagets hældning skal være mellem 15 og 55 grader.
 
§8 Ubebyggede arealer 8.1 Hegn må alene opføres som levende hegn. Læskærme ved opholdsarealer i forbindelse med bebyggelsen kan dog tillades opført som raftehegn, plankeværk eller lignende.

8.2 Der må ikke opsættes kilte eller reklamer i området.
8.4 Ubebyggede arealer og friarealer skal fremstå ryddelige og velholdte. Der må ikke finde nogen form for oplagring sted udover byggeperioden, undtaget herfor er brænde e.lign.

8.3 Etablering og vedligeholdelse af det fælles friareal i område C skal foretages af den grundejerforening, der skal oprettes iht. §10 stk. 1.

8.4 Terrænregulering på mere end 0,5 m. i forhold til eksisterende terræn må kun foretages med byrådets godkendelse.
 
§9 Tekniske anlæg 9.2 Udvendige antenner/paraboler må kun placeres efter Byrådets godkendelse.
 
§10 Grundejerforening 10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af sommerhusgrunde indenfor lokalplanens område. Alternativt indmeldelse i eksisterende tilgrænsende grundejerforening.

10.02 Grundejerforeningen skal oprettes senest når halvdelen af grundene er solgt, eller når Byrådet kræver det.
 
§14 Dispensation 14.1 Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i lokalplanen kan gives af Byrådet jf. §19 i lov om planlægning, såfremt karakteren og formålet i lokalplanen fastholdes.

14.2 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan jf. lov om planlægning §19 stk. 2.
 
Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Hals Byråd den 21.09.2005

Bent Sørensen, Borgmester

Erik Schmidt, Kommunaldirektør


 
Bilag 1 pdf 726_bilag1.pdf (72 KB) 
Bilag 2 pdf 726_bilag2.pdf (86 KB) 
test standard 

Status: Vedtaget
KLIK HER for at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 1. december 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |