Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen politisk_behandling Lokalplaner 3.24

Selvbetjening | Links | Kontakt
Forslagsdato 13. september 2006 
Zonestatus Byzone 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Plandistrikt Gandrup 
Baggrund Hals Kommune har modtaget en ansøgning om en mindre arealoverførsel fra landbrugsejendommen Teglværksvej 49 til Teglværket. Derfor er der nu udarbejdet et forslag til ny lokalplan, med den nye afgrænsning. 
Anvendelse generel Erhvervsområde 
Status Under politisk behandling 
-


Redegørelse

 
Lokalplanens indhold Området vil også i fremtiden kunne anvendes til større industri- og værkstedsvirksomheder, entreprenør- og oplagsvirksomhed, garageanlæg, transportvirksomhed og engroshandel (indutri, miljøklasse max. 5).
Der gives mulighed for byggeri på 75% af grundens areal og med en volumen på 4 m3 pr. m2 grundareal.
Lokalplanen giver desuden mulighed for at etablere en skorsten i 80 m.''''''''''''''''s højde nordvest for de eksisterende bygninger. Skorstenen etableres for at opfylde betingelser i Teglværkets Miljøgodkendelse. Skorstenen etableres ca. 25 m. fra det fremtidige ejendomsskel.
Adgangen til området sker fra Teglværksvej 2 steder, ved virksomhedens "hovedindgang" og nord for virksomheden, og fra den del af Teglværksvej, der er grusvej.
Der overføres et mindre område fra landzone til byzone med lokalplanen.
Grænseværdierne for støj er i forhold til de vejledende grænseværdier hævet med 5 dB(A) ved boliger i landzone.

 
Lokalplanens forhold til anden Planlægning

Bymodel Gandrup


Området til egentlige erhverv er udlagt i Bymodel Gandrup. Der gives med lokalplanen mulighed for en mindre udvidelse på ca. 3.500 m2, denne mindre del er ikke med i ramme 3Erh7, lokalplanen ledsages derfor af kommuneplantillæg for udvidelse af rammen.

Kommuneplantillæget udvider ligeledes bygningsmassen i området, således at der bliver mulighed for at bebygge 75% af grundens areal med et bygningsvolumen på 4m3 pr. m2 grundareal, samt etablere skorsten på 80 m.


Miljøforhold


Da der fra virksomheden i det egentlige erhvervsornråde må forventes både støj- og luftforurening, skal kilderne til disse forureningsformer placeres i så stor afstand til forureningsfølsom arealanvendelse som muligt, hvilket vil sige i områdets vestlige del.

Teglværker er som særligt forurenende virksomheder omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Derfor
kræver udvidelsen af teglværket i Gandrup godkendelse af
Hals Kommune som miljømyndighed.

Den planlagte skorsten er nødvendig for overholdelse af et vilkår fastsat i teglværkets miljøgodkendelse fra februar 2004. Der bliver ikke tale om en større forurening fra virksomheden. Skorstenen er med til at den udledte luft fortyndes mere og dermed påvirker omgivelserne mindre. Virksomheden har overvejet andre løsninger for opfyldelse af vilkåret, men har konkluderet at f.eks. rensning er for dyrt i forhold til at etablere en ny og højere skorsten.


Trafikale forhold


Området afgrænses mod nord og øst af Teglværksvej og mod
syd af cykelstien til V. Hassing. Teglværksvej er tilsluttet amtsvejen mellem Aalborg og Hals.

Adgangsvejene til og fra området er udlagt således, at specielt den tunge trafik kan betjene området fra nord, og dermed undgå at skulle passere tæt på eller igennem forureningsfølsomme områder.

I forhold til trafik til og fra området skønnes de etablerede vej og- stiforbindelser at være tilstrækkelige.

Støj


Det ækvivalente, korrigerede støjniveau fra erhvervsområdet målt ved grænsen til nedenstående områder må ikke overstige nedenstående vejledende værdier:

Erhvervsområde

60 dB(A): mandag - fredag kl. 6 - 18 og lørdag kl. 6 - 14

60 dB(A): mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22 og søn- og helligdage kl. 6 - 22

60 dB(A): alle dage kl. 22 - 6


Boligområde*

45 dB(A): mandag - fredag kl. 6 - 18 og lørdag kl. 6 - 14

40 dB(A): mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22 og søn- og helligdage kl. 6 - 22

35 dB(A): alle dage kl. 22 - 6


Ved boliger i landzone*

60 dB(A): mandag - fredag kl. 6 - 18 og lørdag kl. 6 - 14

50 dB(A): mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22 og søn- og helligdage kl. 6 - 22

45 dB(A): alle dage kl. 22 - 6

* Maksimalværdier af støjniveauet må ikke overstige 50 dB(A) om natten (kl. 22.00 - 07.00).

Grænseværdierne er i forhold til de vejledende grænseværdier hævet med 5 dB(A) ved boliger i landzone (se kortbilag 2Bilag 2). Dette kræver en ændring af virksomhedens miljøgodkendelse inden det har retsvirkning.

 
-


Lokalplanens bestemmelser

Lokalplan 3.24

for et område til egentlige erhvervsformål
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999 om planlægning med de seneste ændringer ved lov nr. 518 af 11. juni 2000 fastsættes hermed følgende bestemmelser for området nævnt i § 2.
 
§1 Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er at få fastlagt de detaljerede bestemmelser, som skal være gældende for anvendelse og bebyggelse af det i §2 nævnte område.
1.2 Lokalplanen skal sikre, at
- arealet inden for lokalplanens område kan anvendes til egentlige erhvervsformål (indutri, miljøklasse max. 5)
- de miljømæssige konsekvenser af områdets anvendelse begrænses mest muligt og
- at der etableres beplantningsbælter langs områdets vestlige og sydlige grænser

 
§2 Område og zoneforhold 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på Bilag 1 og omfatter matr.nr. 8e og 24x samt del af matr. nr. 24a, Gandrup By, Ø. Hassing, samt alle parceller, der efter den 01.08.2006 udstykkes fra de nævnte ejendomme.
2.2 Lokalplanen opdeles i delområderne A og B, som vist på kortbilag 2 Bilag 2
2.3 Med Hals byråds offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres del af matr.nr 24a, Gandrup By, Ø. Hassing til byzone.
2.4 En del af lokalplanens område (matr.nr. 24a, Gandrup By, Ø. Hassing) er pålagt landbrugspligt.

 
§3 Anvendelse 3.1 Område A må kun anvendes til egentlig erhvervsformål (industri, miljøklasse max. 5). Der må kun indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: større industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, garageanlæg, transportvirksomhed og engroshandel.
Området må endvidere anvendes til kontor- og forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området.
Der må ikke opføres eller indrettes boliger i området.
3.2 Område B må kun anvendes til erhvervsformål så som lettere industri- og værkstedsvirksomhed, samt lagervirksomhed. Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører støj- eller luftforurening (miljøklasse max. 3).
Området må endvidere anvendes til kontor- og forretningsvirksomhed, der har tilknytning til det pågældende erhverv, eller som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området.
Der må på hver ejendom opføres eller indrettes en bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden. Den på en ejendom opførte bolig må ikke senere frastykkes eller udlejes til personer uden tilknytning til virksomheden.
3.3 Der må ikke inden for lokalplanområdet udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, jfr. miljøbeskyttelseslovens kap. 9, herunder virksomhed som giver anledning til væsentlige støj- eller luftforureninger, og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme arealanvender.
 
§4 Udstykningsforhold 4.1 I område A må grunde ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end 2500 m2.
4.2 I område B må grunde ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end 1500 m2.
 
§5 Vej og stiforhold 5.1 Til- og frakørsel må kun foregå fra Teglværksvej som vist på kortbilag 2 Bilag 2
5.2 Langs Teglværksvej pålægges en 5m byggelinie fra vejskel, hvortil kommer et højdetillæg efter bestemmelserne i lov om offentlige veje.
5.3 Der skal udlægges tilstrækkelige parkeringsarealer på parcellerne til, at de beskæftigede samt kunder, leverandører m.v. kan parkere på grunden.

 
§6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bygningernes rumfang må for den enkelte ejendom ikke overstige 4 m3 pr. m2 grundareal, og det bebyggede areal må ikke overstige 75% af grundarealet.
Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, der ligger over færdigt terræn, herunder eventuelle kviste, fremspring, skorstene m.v.
6.2 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 m over det omgivende terræn, målt efter reglerne i byggelovgivningen.
Byrådet kan tillade byggeri op til 15 m., tilladelsen kan gives til et bygningsareal svarende til 10% af grundens areal (bygningsarealet beregnes ved sammenlægning af arealerne af alle de bygningsdele, der overskrider højden på de 10 m.)Tilladelsen kan gives når det skønnes nødvendigt for virksomhedens drift eller indretning.
6.3 Der kan etableres én skorsten med en max. højde på 80 m. med en placering som vist på bilag 2Bilag 2
6.4 Bygninger må ikke opføres mellem vejskel og en byggelinie fastlagt i en afstand fra vejskel, som angivet i 5.2. Arealet mellem denne byggelinie langs vej og vejskel må kun anvendes til parkering, oplag eller som opholdsareal efter byrådets tilladelse.

 
§7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Skiltning og reklamering må kun ske på etablerede bygninger eller i en højde, der ikke er mere end 1,OO m over det omgivende terræn.

7.2 Til udvendige bygningssider eller tagplader må ikke anvendes materiale, der efterbyrådets skøn virker skæmmende.
 
§8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes.

8.2 Terrænreguleringer på mere end +/- 0,50 m i forhold til eksisterende terræn må ikke finde sted nærmere skel end 2,50 m uden naboens samtykke og byrådets godkendelse.

8.3 Indhegning af grundene med et af bygningsmyndigheden godkendt hegn er tilladt i en højde på 2,OO m. Hvis der ikke opsættes hegn, skal der mellem grundene være levende hegn.
Mod vej tillades dog stensætning eller lignende.

8.4 De på Bilag 2 angivne grønne bælter skal stedse være beplantet i en bredde som vist på bilaget.

8.5 Beplantning og vedligeholdelse af de grønne bælter
påhviler grundejerne.


 
§11 Tilladelser efter anden lovgivning 11.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold inden for lokalplanens område før der foreligger:

- Tilladelse fra landbrugsministeriet i henhold til landbrugslovens kap. 4 til ophævelse af landbrugspligten.
 
§12 Betingelse for ibrugtagning 12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den under punkt 8.4 nævnte beplantning er etableret.
 
§13 Ophævelse af lokalplan 13.1 Lokalplan 3.09 ophæves i sin helhed med den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan. 
§14 Dispensation 14.1 Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i lokalplanen kan gives af Byrådet jf. §19 i lov om planlægning, såfremt karakteren og formålet i lokalplanen fastholdes.

14.2 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan jf. lov om planlægning §19 stk. 2.
 
Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Hals Byråd den 20.12.2006

Bent Sørensen, Borgmester

Erik Schmidt, Kommunaldirektør
 
Bilag 1 pdf 324_bilag1.pdf (35 KB) 
Bilag 2 pdf 324_bilag2.pdf (85 KB) 
test standard 

Status: Under politisk behandling
KLIK HER for at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 14. december 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |