Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Gandrup Gandrup Centerformål

Selvbetjening | Links | Kontakt

Centerformål

Al handel og service i Gandrup samler sig fortrinsvis omkring Borgergade. For at sikre, at Borgergade fastholdes og udvikles til et egentligt handelsstrøg med en blanding af butikker, servicefunktioner og boliger, er der udlagt et centerområde i Gandrup, der omfatter alle ejendomme langs Borgergade (se nedenstående kort).

Handelsstrøgs-effekten vil være størst, hvis alle relevante handels- og servicevirksomheder bevidst samles her - specielt i de udpegede handelsknudepunkter og i byens aktivitetscentrum . Denne teori er et udtryk for en tro på "tivoli-effekten" (i et tivoli er alle aktiviteter samlet på et lille afgrænset areal, så det liv, der findes på stedet, bliver synligt og næsten fylder mere, end det reelt gør).

I Borgergade findes flere steder bevaringsværdige byelementer, hvor nyrenoverede gamle byhuse ligger med facader helt ud mod Borgergade. Disse byelementer ønskes bevaret og videreført langs Borgergade. Nyt byggeri og ændring af bestående byggeri skal derfor ske i harmoni med naboejendommene - tingene skal passe sammen (på samme måde som når man køber tøj - "man køber jo eksempelvis ikke hvide joggingsko til smoking").

Store Butikker (over 200 m2) må kun placeres i det udlagte centerområde.

Den vestlige del af Aalborgvej er udpeget som et område, der er velegnet til butikker for særligt pladskrævende varegrupper (møbler, hvidevarer, biler m.v.). Disse funktioner har et større opland end Gandrup by, og de kræver typisk transport til og fra i bil. I området er der plads til store bygninger, og der er god tilgængelighed.

I Øster Hassing, Holtet samt i boligområderne udenfor centerområdet i Gandrup vil det være muligt at etablere småbutikker (under 200 m2), kunsthåndværkerværksteder m.v., som fortrinsvis drives af beboeren selv, og som ikke ændrer områdernes karakter af boligområde.

Den fremtidige udviklingsmulighed indenfor handel og service i Gandrup-området ligger i omdannelse af eksisterende byområder.

 1. Der udlægges et centerområde i Gandrup langs Borgergade. Den nøjagtige afgrænsning af centerområdet kan ses på kortet.

 2. I centerområdet kan placeres boliger sammen med alle former for detailhandel, arbejdende værksteder med handel, servicefunktioner med publikumssøgning, restauranter, café, samlingslokaler og funktioner som efter byrådets skøn vil kunne forstærke Borgergades rolle som byens handelsstrøg.

 3. I centerområdet vil kunne etableres sådanne aktiviteter af sportslig og kulturel karakter, som vil kunne styrke det sociale og oplevelsesmæssige miljø, der søges skabt i området (spil, optræden m.v.).

 4. Der kan kun planlægges for detailhandelsbutikker indenfor det afgrænsede centerområde i Gandrup.

 5. Der kan indenfor det afgrænsede centerområde planlægges for nybyggeri og omdannelse af eksisterende butikker indenfor en samlet ramme på 2.000 m2.

 6. I Gandrup må der ikke etableres dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på mere end 3.000 m2 og udvalgsvarebutikker med et bruttoetageareal på mere end 1.500 m2.

 7. I byzone kan der etableres detailhandelsbutikker på op til 200 m2 udenfor det afgrænsede centerområde. I boligområderne er det kun muligt at etablere butikker/servicevirksomheder, som fortrinsvis drives af beboeren selv, og som ikke ændrer områdets karakter af boligområde.

 8. Butikker med særligt pladskrævende varegrupper (møbler, hvidevarer, tømmer, større byggematerialer, biler m.v.) kan placeres i det lokale erhvervsområde ved Aalborgvej samt i to særligt udpeget områder, hvor Teglværksvej møder Aalborgvej (se afgrænsningerne på kortet), og de må have et bruttoetageareal på max. 3.000 m2 og min. 500 m2.

 9. I erhvervsområder kan tillades mindre butikker med salg af virksomhedens egne produkter. En sådan butik må max. have et bruttoetageareal på 200 m2.

 10. I Centerområdet gælder specielt for de ejendomme, der ligger ud mod Borgergade: - at bygninger skal placeres med gavl eller facade i en afstand af min. 0,5 m og max. 3 m fra Borgergades vejskel, - at placeringen og udformningen af nyt byggeri og ændring af bestående byggeri skal ske i harmoni med de tilgrænsende ejendomme og bymiljøer, - at Byrådet vil kunne modsætte sig bebyggelse og ændringer, der ikke tager sådanne hensyn samt - at tage skal udføres som sadeltage med en hældning større end 30°. Udhuse, garager og carporte vil kunne udføres med mindre taghældning.

 11. Som tagbeklædning må der ikke benyttes blanke eller reflekterende materialer. Blanke glaserede teglsten betragtes som et reflekterende tagmateriale. 

 12. Facader og skilte skal i centerområdet tilpasses, så de bliver en del af helheden og ikke dominerer bygninger og andre dele af bybilledet. Skiltning skal godkendes af Hals Kommune. Roterende og/eller blinkende skilte ønskes ikke i Gandrup. Fremtidige lokalplaner skal i centerområdet indeholde mere detaljerede og konkrete retningslinier vedrørende facader og skilte.

 13. Der skal i centerområdet indrettes mindst én parkeringsplads pr. bolig samt mindst én parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal og pr. 25 m2 butiksareal.

 14. I udbygningen af centerområdet skal der i den fremtidige administration og planlægning indarbejdes en vurdering af, om de enkelte projekter er velindrettede for handicappede.


Klik her for at se de viste rammeområder
3Ce1
3Ce2
3Ce3

Status: Vedtaget

 Bymodel Gandrup

- Fremtidsvision for Gandrup
- Byliv
   Centerformål
   Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning
   Rekreation og livskvalitet
- Trafik
- Erhverv

Læs mere om Bymodel Gandrup.Læs mere om kommunens overordnede politik for Detailhandel

Læs også rapporten:
Detailhandlen i Hals Kommune.pdf (NaN KB)

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 28. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |