Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Gandrup Gandrup Trafik

Selvbetjening | Links | Kontakt

Trafik

  • Det skal være trygt at færdes i Gandrup-området.

  • Sammenkædningen af Øster Hassing og Holtet med Gandrup er af væsentlig betydning for områdets fremtid. Der skal derfor skabes tilstrækkelige og sikre trafikforbindelser / stiforbindelser mellem Gandrup og satellitområderne Øster Hassing og Holtet.

  • Trafiksikkerhed prioriteres højt. Som det fremgår af den overordnede trafiksikkerhedspolitik for Hals Kommune, er hver ulykke én ulykke for meget.

  • I byerne Gandrup, Øster Hassing og Holtet skal den fremtidige trafikstruktur tilrettelægges, så den er med til at skabe trygge og sikre byer, gode forbindelser imellem de interne funktioner i byerne samt en hensigtsmæssig trafikafvikling.

Hovedintentionerne i dette afsnit er at få defineret en klar trafikstruktur for Gandrup-området som helhed samt for de enkelte byer Gandrup, Øster Hassing og Holtet. Med udgangspunkt i de øvrige emner i Bymodel Gandrup (overordnet vision, byliv, bosætning og livskvalitet, erhverv m.v.) samt i nogle generelle betragtninger omkring trafikintensitet, trafikbelastning, trafiksikkerhed og tryghed er det afklaret, hvilken fremtidig funktion/rolle hver vejstrækning i byen har, og hvor der er behov for at yde en indsats for at øge trafiksikkerheden. Endelig er det fremtidige behov for trafikstier og rekreative stier beskrevet.

Trafikstruktur
Hovedfærdselsårerne i Gandrupområdet er Omfartsvejen, Aalborgvej og Houvej. Vejene er præget af store trafikmængder, så en effektiv trafikafvikling er nødvendig. Gandrup, Øster Hassing og Holtet gennemskæres alle af én af disse veje med barriere-virkning, uheld, utryghed m.v. til følge.

Teglværksvej samt den nordlige del af Borgergade betragtes også som en del af det overordnede vejnet med høj trafikintensitet. I den sammenhæng udgør specielt Teglværksvej en stor barriere i bymiljøet, der skaber utryghed og farlige situationer for borgerne.

Stationsvej samt Borgergade fra Stationsvej og til Omfartsvejen er fordelingsveje i Gandrup, der leder borgerne til/fra de forskellige funktioner i byen. Gaderne er bygader, med en blanding af alle trafikarter. Hastigheden for den kørende trafik skal derfor begrænses på disse strækninger.

Bredgade og Borgergade fra Aalborgvej til Stationsvej er Gandrups "oplevelsesgader". Gaderne rummer en stor del af de aktivitetsskabende funktioner i byen (servicevirksomheder, forretninger, Rådhus, skole, børnehaver, Værested m.v.). de skal derfor fremstå som områder, hvor det er rart at færdes og rart at opholde sig.

De ikke nævnte veje og gader i såvel Gandrup som Øster Hassing og Holtet er interne veje og boligveje. Den kørende trafik skal bevæge sig langsomt og indordne sig under beboernes aktiviteter og færden i områderne. Udformningen af disse gader/veje skal ikke være ens. Den skal tilpasses karakteren af og livet i de enkelte boligområder.

Stier
Fra Gandrup til Holtet er der for nyligt etableret en cykelforbindelse, der giver borgerne i de to bysamfund en mulighed for sikkert at færdes på cykel og til fods imellem byerne.

Imellem Gandrup og Øster Hassing skal der ligeledes sikres en cykelforbindelse, der her oplagt kan kombineres med en rekreativ sti igennem det rekreative område ved Teglværkssøerne - som supplement til cykelforbindelsen via Borgergade/Houvej.

Den allerede eksisterende rekreative cykelsti imellem Gandrup og Vester Hassing er også af stor betydning for Gandrup-området. den fungerer både som væsentlig trafikåre og som rekreativ sti. I Gandrup by skal der sikres en stiforbindelse i nord/syd-gående retning. Stien skal sammenbinde de offentlige institutioner og de grønne rekreative åndehuller i Gandrup midtby.

Endelig skal den fremtidige planlægning sikre, at der skabes et sammenhængende stinet i Gandrup, som sikrer adgang imellem de enkelte funktioner byen. Såvel de eksisterende stier som de fremtidige stier fremgår af nedenstående kort.

Alle stierne i Gandrup-området - dog undtaget de "trampede naturstier" (markeret med grøn i kortet) - skal have en belægning, der gør dem tilgængelige for handicappede. Stierne, der er de væsentligste færdselsårer for de svage trafikanter i Gandrup-området, skal endvidere være af en sådan beskaffenhed, at de er attraktive for gående, cyklende, ældre med rollator, rulleskøjter m.v.

Kollektiv trafik
Gandrup er godt placeret i forhold til Aalborg med arbejdspladser, uddannelsesmuligheder, service osv. Gandrup har plads til alle aldersgruppen, derfor skal den fremtidige planlægning sikre at den kollektive trafik mellem Gandrup og Aalborg fungerer og tilfredsstiller de behov, der er for transport af pendlere, ældre og unge under uddannelse. Samtidig skal der arbejdes for at skabe gode faciliteter for de ventende i Gandrup, f.eks. busholdeplads med ventesal, cykelparkering m.m.

Trafiksikkerhed

Sammenkædningen af Gandrup med Øster Hassing og Holtet
I den overordnede trafiksikkerhedspolitik for Hals Kommune er strækningen Borgergade nord/ Houvej samt strækningen Aalborgvej fra Gandrup til Omfartsvejen udpeget som utrygge strækninger. Dette harmonerer ikke med intentionen om at skabe sikre forbindelser for de svage trafikanter mellem Gandrup og de to satellitbyer Øster Hassing og Holtet. Den fremtidige planlægning skal derfor sikre, at der etableres cykelsti mellem Gandrup og Holtet (kommer i vinteren 2002) og cykelforbindelse/rekreativ sti mellem Gandrup og Øster Hassing. En stiforbindelse mellem Gandrup og Øster Hassing vil oplagt kunne integreres i planlægningen for det rekreative område ved Teglværkssøerne. Denne løsning vil dog nødvendiggøre en effektiv løsning på problemet med stiens krydsning af Omfartsvejen.

Gandrup
Borgergade syd og Bredgade er udpeget som Gandrups "oplevelsesgader", hvor byens liv rigtig skal opleves. Her opstår igen et problemfelt, da begge gader er udpeget som utrygge steder i den overordnede trafiksikkerhedspolitik for kommunen, og især Borgergade (incl. pladsen foran Rådhuset) ikke fremstår særligt indbydende i dag.
For at opnå effekten af gaderne som attraktive bymiljøer er det derfor nødvendigt, at der i fremtiden arbejdes på at skabe en kombination af hastighedsdæmpende foranstaltninger og byforskønnende elementer i de to områder.
I den forbindelse skal der specielt tages højde for, at området hvor Bredgade møder Borgergade er udpeget som byens "Aktivitetscentrum". Her skal der derfor tænkes indretning af et egentligt torvelignende areal der indbyder til aktiviteter, ophold m.v.. Igen skal der ske noget specielt i gadebilledet i områderne ved Stationsvej/Borgergade og Borgergade/Aalborgvej, der er udpeget som byens "Handelsknudepunkter".
Borgerne i Gandrup-området ønsker generelt at blive inddraget, når der skal arbejdes mere detaljeret med en planlægning for indretning af Borgergade/Bredgade.

Den fremtidige planlægning skal sikre arealer til udlæg af en rekreativ sti i nord/syd-gående retning. Stien skal følge den grønne kile i Gandrup midtby, og den skal indeholde en række opholds- og oplevelsesmuligheder undervejs i forløbet. Endelig skal stien god have forbindelse til de øvrige stier i Gandrup og derved være med til at sammenbinde de offentlige institutioner, boligområderne og de grønne åndehuller i området.

Aalborgvej gennemskærer Gandrup og skaber en utryg strækning med høj hastighed igennem hele byen. Der skal planlægges for en samlet trafiksikring af Aalborgvej med hastighedsdæmpende foranstaltninger, hvor der samtidigt indarbejdes flere muligheder for sikker krydsning af vejen for de bløde trafikanter, specielt ved Skolevænget, Borgergade og ved udmundingen af den nye cykelsti fra Gandrup til Holtet.

Teglværksvej er også en utryg strækning. Der er etableret chikaner på hele vejstrækningen, men der bør stadig arbejdes for at skabe bedre forhold for de svage trafikanter specielt ved passagen mellem Idrætsområdet og resten af byen. Forbedringen kunne være etablering af en egentlig cykel-/gangsti.

De lange lige vejprofiler for Gl. Kongevej, Østervang og Nørrevang's gør, at der køres stærkt på strækningerne. Da vejene er interne veje/boligveje, bør der arbejdes for at nedsætte hastigheden på strækningerne.

Flere skolebørn krydser Omfartsvejen ved Carl Johan Stræde. Denne ubeskyttede krydsningsmulighed bør ikke kunne forekomme. En sikker skolevej for børnene fra Carl Johan Stræde-området bør tilrettelægges i forbindelse med i planlægningen for etablering af en sikker forbindelse mellem Gandrup og Øster Hassing.

Endelig opstår der farlige situationer, når den kørende trafik på Omfartsvejen (fra Hals mod Aalborg) skal svinge til venstre mod Gandrup. Oversigtsforhold, hastighed m.v. gør, at bilister, der holder stille og venter på et venstresving, er udsat for at blive overhalet eller påkørt.

Øster Hassing
På trods af, at der er etableret bump på Houvej gennem Øster Hassing opfattes strækningen stadig som utryg. Der skal i den fremtidige planlægning arbejdes for at mindske utrygheden og barrierervirkningen fra vejen.

Holtet
Aalborgvej skaber ligeledes utrygge forhold igennem Holtet på trods af, at der er etableret bump på hele strækningen. Også her skal der i planlægningen arbejdes for at mindske utrygheden og barrierevirkningen fra vejen.

Der er cykelsti på begge sider af Aalborgvej på strækningen fra Hals til Holtet. I Holtet ophører cykelstien på den nordlige side af vejen og fortsætter som en dobbeltrettet cykelsti på den sydlige side af Aalborgvej. Der, hvor cyklister må krydse vejen, er der et problemsted, der skal arbejdes med i den fremtidige planlægning.

Adgangen til Holtet Idrætsforening fra Aalborgvej giver lejlighedsvis store trafikale problemer. Der bør arbejdes for at tilrettelægge en mere smidig og sikker adgangsvej til idrætsanlægget.

 

Status: Vedtaget

 Bymodel Gandrup

- Fremtidsvision for Gandrup
- Byliv
   Centerformål
   Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning
   Rekreation og livskvalitet
- Trafik
- Erhverv

Læs mere om Bymodel Gandrup.Læs mere om kommunens overordnede politik for emnerne Trafikstruktur, Trafiksikkerhed og Kollektiv trafik
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 23. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |