Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Hals Hals Centerformål

Selvbetjening | Links | Kontakt

Centerformål

Midtergade, Havnegade og havnen skal styrkes som byens handelsstrøg. Aktiviteter, der skaber liv i byen, skal bevidst centreres her, så de enkelte elementer kan forstærke hinanden, så bybilledet bliver levende og mere synligt. Denne teori er et udtryk for en tro på tivoli-effekten (i et tivoli er alle aktiviteter samlet på et lille afgrænset areal, så det liv, der findes på stedet , bliver synligt og næsten fylder mere, end det reelt gør.).

Aktiviteter, der samles i handelsstrøget skal opfattes bredt lige fra de traditionelle handels- og servicefunktioner til mindre håndværksvirksomhed (keramikværksted, systue m.v.) og begrænsede sportslige aktiviteter så som minigolf, boccia-bane m.v.
Handelsstrøget vil få en relativ stor udstrækning, og man kan måske betvivle, at det bliver muligt at skabe et aktivt og levende centermiljø hele vejen. I dag er der tendens til, forretninger m.v. samles på nogle attraktive steder i Midtergade (f.eks. Torvet, Lille Torv og området ved Brugsen) og på havnen. Denne tendens er i fuld overensstemmelse med den tidligere nævnte tanke om at forstærke virkningen af de enkelte aktiviteter ved at samle dem, og det vekslende aktivitetsniveau i handelsstrøget er blot med til at skærpe oplevelsen, når man færdes i gaden.
Det er dog meget vigtigt i denne sammenhæng, at Midtergades nordlige ende mod Aalborgvej ikke glemmes, da dette område kan opfattes som indgangsportal til byen. Endelig kan Midtergade/Havnegade/Havnen med varierende aktivitetsniveau stadig fremstå som en blanding af handels- og servicefunktioner og gamle beboelseshuse. Denne blanding er et attraktivt og meget "Hals-præget" element i byen.

Østergade er byens servicegade, hvor funktioner som tandlæge, tankstation, kontorbygninger m.v. kan placeres. Østergades placering i bybilledet gør den egnet til placering af ældreboliger imellem servicefunktionerne. Egentlige handels- og centerfunktioner bør ikke placeres i Østergade, men skal henvises til Midtergade/Havnegade/Havnen.

I byens boligområder bør der heller ikke placeres egentlige centerfunktioner. Funktioner som solcentre, frisører m.v., der kan have gavn af en decentral placering i boligområderne, vil dog kunne accepteres i boligområderne.

De gamle bygninger, de gamle gadeforløb og de gamle bymiljøer er af stor værdi for Hals. Derfor er det naturligt at sikre og bevare disse værdier. I forbindelse med bymodel Hals er der udarbejdet en vejledning i god byggeskik for Hals by. Kommunen ønsker at sikre helhedsvirkningen i byen. Nybygning vil således skulle indpasses i det eksisterende byggeri. Klik her for at se "God Byggeskik i Hals".

 1. Midtergade/Havnegade/Havnen fra Aalborgvej til havnen udnævnes til byens Handelsstrøg. Dette skal fortrinsvis rumme aktiviteter, der skaber liv i byen.

 2. På Midtergade/Havnegade kan placeres alle former for mindre butikker, arbejdende værksteder med handel, servicefunktioner med publikumssøgning, restauranter, spisesteder, samlingslokaler og funktioner, som efter byrådets skøn vil kunne forstærke områdets rolle som byens livsnerve.

 3. Større butikker med dagligvarehandel vil ligeledes kunne placeres i tilknytning til dette handelsstrøg, såfremt det kan ske på en sådan måde, at denne funktion får indgang fra dette handelsstrøg og ikke samtidig leverer store døde facader til handelsstrøget.

 4. Der kan indenfor det afgrænsede centerområde planlægges for nybyggeri og omdannelse af eksisterende butikker indenfor en samlet ramme på 2.000 m2.

 5. I Hals må der ikke etableres dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på mere end 3.000 m2 og udvalgsvarebutikker med et bruttoetageareal på mere end 1.000 m2.

 6. I byzone kan der etableres detailhandelsbutikker på op til 200 m2 udenfor det afgrænsede centerområde. I boligområderne er det kun muligt at etablere butikker/servicevirksomheder, som fortrinsvis drives af beboeren selv, og som ikke ændrer områdets karakter af boligområde.

 7. Butikker med særligt pladskrævende varegrupper (tømmer, større byggematerialer, biler m.v.) kan placeres i håndværkerområdet langs Strandvejen, og de må have et bruttoetageareal på max. 3.000 m2 og min. 500 m2.

 8. I erhvervsområder kan tillades mindre butikker med salg af virksomhedens egne produkter. En sådan butik må max. have et bruttoetageareal på 200 m2.

 9. I tilknytning til handelsstrøget vil kunne etableres sådanne aktiviteter af sportslig og kulturel karakter, som vil kunne styrke det sociale og oplevelsesmæssige miljø, der søges skabt og udviklet i området (spil, optræden m.v.).

 10. Midtergades nordlige ende og udformning af udmundingen i Aalborgvej bør ofres særlig opmærksomhed som porten til handelsstrøget. En samlet løsning med det gamle Mejeri kunne være vejen frem.

 11. Fritids- og centerdelen på havnen (vestkajen) bør kun indeholde handels- og serviceaktiviteter, der er relateret til livet og funktionerne på havnen. Dette er gældende for både art og omfang.

 12. Virksomheder, der overvejende henter deres opland og har deres relationer uden for havneområdet, kan ikke kræve placering på havnearealet, men henvises til Midtergade, Havnegade og til erhvervsområderne.

 13. Østergade tildeles rollen som byens servicegade, hvor funktioner som liberale erhverv, kontorfunktioner, tank- og servicestationer og offentlige serviceydelser kan placeres. Parkering vil dog ikke kunne finde sted på Østergade.

 14. Østergade er ikke egnet til lokalisering af butiks- og centerfunktioner.

 15. I byens boligområder vil der fortsat kunne placeres eller etableres de typer af mindre erhverv, som fortrinsvis drives af beboeren selv og som ikke i væsentlig grad medfører trafik eller behov for parkering som området, grunden eller boligen ikke er beregnet til.

 16. Til sikring af bevaringsværdige bygninger og byhelheder gennemføres et oplysningsarbejde med gode og evt. dårlige eksempler. I den anledning er der udarbejdet en vejledning i god byggeskik i Hals. Klik her for at se materialet "God Byggeskik i Hals".

 17. Eventuelle lokalplaner udformes efter samme princip, idet lokalplanens redegørelse udbygges med en beskrivelse af den bevaringspolitik, der er vedtaget. Lokalplanens bestemmelser om bevaring indskrænkes til, at byrådet vil kunne modsætte sig:


Klik her for at se det viste rammeområde
5Ce1


Klik her for at se de viste rammeområder
5Hv1  5Hv2  5Hv3


Klik her for at se det viste rammeområde
5Be1  5Be2 

Status: Vedtaget

 Bymodel Hals

- Fremtidsvision for Hals
- Byliv
   
Centerformål
    Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
- Trafik
- Turisme
- Erhverv

Læs mere om Bymodel HalsLæs mere om kommunens overordnede politik for Detailhandel

Læs også rapporten:
Detailhandlen i Hals Kommune.pdf (NaN KB)

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 27. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |