Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Hou Hou centerformål

Selvbetjening | Links | Kontakt

Centerformål

Al handel og service i Hou samler sig fortrinsvis omkring Brogade, Nørregade og Søndergade. For at sikre, at Brogade, Nørregade og Søndergade kan fastholdes og udvikles til egentlige handelsstrøg med en blanding af butikker, servicefunktioner og boliger, er der udlagt et centerområde i Hou, der omfatter alle ejendomme langs disse gader.

Handelsstrøgs-effekten vil være størst, hvis alle relevante handels- og servicevirksomheder bevidst samles her. Denne teori er et udtryk for en tro på "tivoli-effekten" (i et tivoli er alle aktiviteter samlet på et lille afgrænset areal, så det liv, der findes på stedet, bliver synligt og næsten fylder mere, end det reelt gør).

Store Butikker (over 200 m2) må kun placeres i kernen af centerområdet.

I boligområderne udenfor centerområdet vil det stadig være muligt at etablere småbutikker, kunsthåndværkerværksteder m.v., som fortrinsvis drives af beboeren selv, og som ikke ændrer områdets karakter af boligområde.

Bebyggelsens udformning

Bebyggelsen i byen fremtræder som en selvgroet, blandet bebyggelse med klare individuelle træk, som afspejler det rolige tempo, hvorpå tingene udvikler sig i Hou. Størsteparten af bygningerne i byen er udført som småskalabebyggelse uden de helt store ødelæggende bygningskolosser (frysehuset på havnen er en undtagelse). Bykernen er derfor et spændende og afvekslende område med et væld af blandede indtryk.

For at bevare denne kvalitet skal den kommunale planlægning sikre, at større bygninger i byen udformes, så de indpasses harmonisk i småskalabebyggelsen.

Facader og skilte skal ligeledes tilpasses, så de bliver en del af helheden og ikke dominerer andre dele af gadebilledet. Dette forhold, skal der arbejdes mere detaljeret med i fremtidige lokalplaner i centerområdet.

Detailhandel

Hals Kommune har i samarbejde med Nordjyllands amt og de øvrige kommuner i amtet fået udarbejdet en detailhandelsanalyse. Analysen resulterede i en rapport - "Detailhandlen i Hals Kommune - 1999". Klik her for at se uddrag fra rapporten.

Centerstruktur

 1. Der udlægges et centerområde i Hou langs Nørregade, Brogade og Søndergade.

 2. I centerområdet i Hou kan placeres boliger sammen med alle former for detailhandel, arbejdende værksteder med handel, servicefunktioner med publikumssøgning, restauranter, café, samlingslokaler og funktioner som efter byrådets skøn vil kunne forstærke centerområdernes rolle som byens knudepunkt. Store butikker (over 200 m2) må dog kun placeres i kernen af centerområdet.

 3. I centerområdet vil kunne etableres sådanne aktiviteter af sportslig og kulturel karakter, som vil kunne styrke det sociale og oplevelsesmæssige miljø, der søges skabt i områderne (spil, optræden m.v.).

 4. Der kan kun planlægges for detailhandelsbutikker indenfor det udlagte centerområde i Hou. Afgrænsningen af centerområdet er vist på kortet.

 5. Der kan indenfor det afgrænsede centerområde planlægges for nybyggeri og omdannelse af eksisterende butikker indenfor en samlet ramme på 2.000 m2.

 6. I Hou må der ikke etableres dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på mere end 3.000 m2 og udvalgsvarebutikker med et bruttoetageareal på mere end 1.000 m2.

 7. I byzone kan der etableres detailhandelsbutikker på op til 200 m2 udenfor det afgrænsede centerområde. I boligområderne er det kun muligt at etablere butikker/servicevirksomheder, som fortrinsvis drives af beboeren selv, og som ikke ændrer områdets karakter af boligområde.

 8. Butikker med særligt pladskrævende varegrupper (tømmer, større byggematerialer, biler m.v.) kan placeres i håndværkerområdet langs Strandvejen, og de må have et bruttoetageareal på max. 3.000 m2 og min. 500 m2.

 9. I erhvervsområder kan tillades mindre butikker med salg af virksomhedens egne produkter. En sådan butik må max. have et bruttoetageareal på 200 m2.

 10. Etablering af større bygningskolosser kan virke ødelæggende på det selvgroede småskalaprincip, der er fremherskende i byen. Derfor fastlægges en begrænsende bestemmelse, der kræver, at større bygninger (erhvervsbebyggelse, forretninger, m.v.) i byen skal udformes - skjules og indpakkes i småbygninger og tilbygninger -, så de ikke udefra vil kunne opfattes som store kolosser ude af proportion med den øvrige bebyggelse i byen. Det lokale erhvervsområde og håndværkerområdet kan fritages for denne bestemmelse.

 11. Facader og skilte skal i centerområdet tilpasses, så de bliver en del af helheden og ikke dominerer andre dele af bybilledet. Roterende og/eller blinkende skilte ønskes ikke i Hou. Fremtidige lokalplaner skal i centerområdet indeholde mere detaljerede og konkrete retningslinier vedrørende facader og skilte.

 12. Der skal i centerområderne indrettes mindst én parkeringsplads pr. bolig samt mindst én parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal og pr. 25 m2 butiksareal.

 13. I udbygningen af centerområdet skal der i den fremtidige administration og planlægning indarbejdes en vurdering af, om de enkelte projekter er velindrettede for handicappede.


Klik her for at se de viste rammeområder
6Ce1
6Ce2
6Ce3
6Ce4


Status: Vedtaget

 Bymodel Hou

- Fremtidsvision for Hou
- Centerformål
- Havnen
- Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
- Trafik
- Turisme
- Erhverv

Læs mere om Bymodel HouLæs mere om kommunens overordnede politik for Detailhandel

Læs også rapporten:
Detailhandlen i Hals Kommune.pdf (NaN KB)

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 28. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |