Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Ulsted Ulsted Centerformål

Selvbetjening | Links | Kontakt

Centerformål

Al handel og service i Ulsted samler sig omkring den sydlige del af Købmagergade, Jyllensgade samt den nordlige del af Vestergade. For at fastholde og udvikle en blanding af butikker, servicefunktioner og boliger langs disse strækninger, er der udlagt et centerområde i Ulsted, der netop omfatter alle ejendomme her. (se kortet).

Alle relevante handels- og servicevirksomheder skal i fremtiden samles i centerområdet. Effekten på bylivet vil være størst, hvis funktionerne bevidst samles i det udpegede handelsknudepunkt og i byens aktivitetscentrum . Denne teori er et udtryk for en tro på "tivoli-effekten" (i et tivoli er alle aktiviteter samlet på et lille afgrænset areal, så det liv, der findes på stedet, bliver synligt og næsten fylder mere, end det reelt gør).

Store Butikker (over 200 m2) må kun placeres i det udlagte centerområde.

Den fremtidige udviklingsmulighed indenfor handel og service i Ulsted ligger i omdannelse af eksisterende byområder.

 1. Der udlægges et centerområde i Ulsted langs den sydlige del af Købmagergade, Jyllensgade samt den nordlige del af Vestergade. Den nøjagtige afgrænsning af centerområdet kan ses på kortet.

 2. I centerområdet kan placeres boliger sammen med alle former for detailhandel, arbejdende værksteder med handel, servicefunktioner med publikumssøgning, restauranter, caféer, samlingslokaler og funktioner, som efter byrådets skøn vil kunne indpasses i området.

 3. I centerområdet vil kunne etableres sådanne aktiviteter af sportslig og kulturel karakter, som vil kunne styrke det sociale og oplevelsesmæssige miljø, der søges skabt i området (spil, optræden m.v.).

 4. Der kan kun planlægges for detailhandelsbutikker indenfor det afgrænsede centerområde i Ulsted.

 5. Der kan i det afgrænsede centerområde planlægges for nybyggeri og omdannelse af eksisterende butikker indenfor en samlet ramme på 2.000 m2.

 6. I Ulsted må der ikke etableres dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på mere end 3.000 m2 og udvalgsvarebutikker med et bruttoetageareal på mere end 1.500 m2.

 7. I byzone kan der etableres detailhandelsbutikker på op til 200 m2 udenfor det afgrænsede centerområde. I boligområderne er det kun muligt at etablere butikker/servicevirksomheder, som fortrinsvis drives af beboeren selv, og som ikke ændrer områdets karakter af boligområde.

 8. I erhvervsområder kan tillades mindre butikker med salg af virksomhedens egne produkter. En sådan butik må max. have et bruttoetageareal på 200 m2.

 9. Etablering af større bygningskolosser kan virke ødelæggende på det selvgroede småskalaprincip, der er fremherskende i byen. Derfor fastlægges en begrænsende bestemmelse, der kræver, at større bygninger (forretninger, institutioner, servicevirksomheder m.v.) i byen skal udformes - skjules og indpakkes i småbygninger og tilbygninger -, så de ikke udefra vil kunne opfattes som store kolosser ude af proportion med den øvrige bebyggelse i byen.

 10. Facader og skilte skal i centerområdet tilpasses, så de bliver en del af helheden og ikke dominerer bygninger og andre dele af bybilledet. Roterende og/eller blinkende skilte ønskes ikke i Ulsted. Fremtidige lokalplaner skal i centerområdet indeholde mere detaljerede og konkrete retningslinier vedrørende facader og skilte.

 11. Der skal i centerområdet indrettes mindst én parkeringsplads pr. bolig samt mindst én parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal og pr. 25 m2 butiksareal. På grund af den snævre rummelighed i centerområdet bør det i den fremtidige lokalplanlægning overvejes at udlægge en eller flere centrale parkeringspladser i byen (evt. i forbindelse med en omlægning af Købmagergade udenom byens aktivitetscentrum). Etablering af disse pladser kan ske ved anvendelse af en kommunal parkeringsfond. I det omfang der ikke kan udlægges parkeringspladser på egen grund, kan forpligtelsen til etablering af parkeringspladser opfyldes ved indbetaling af et af kommunen fastlagt beløb til kommunens parkeringsfond.

 12. I udbygningen af centerområdet skal der i den fremtidige administration og planlægning indarbejdes en vurdering af, om de enkelte projekter er velindrettede for handicappede.


Klik her for at se det viste rammeområde
4Ce1
4Ce2

Status: Vedtaget

 Bymodel Ulsted

- Fremtidsvision for Ulsted
- Byliv
  
Centerformål
   Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning
   Rekreation og livskvalitet
- Trafik
- Erhverv
- Kulturværdier

Læs mere om Bymodel UlstedLæs mere om kommunens overordnede politik for Detailhandel

Læs også rapporten:
Detailhandlen i Hals Kommune.pdf (NaN KB)

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 28. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |