Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel Ulsted Ulsted Trafik

Selvbetjening | Links | Kontakt

Trafik

  • Ulsted, byen med en indre ro - også trafikalt.

  • Ulsted midtby skal fredeliggøres, så der kan skabes et egentligt centrum - et attraktivt bymiljø med gode opholds- og aktivitetsmuligheder.

  • Byens offentlige institutioner, nærrekreative arealer samt øvrige byfunktioner kædes sammen via et sammenhængende stisystem som "perler på en snor" med stik-forbindelser ud til byens boligområder.

Trafikstruktur/trafiksikkerhed

Hovedintentionerne i dette afsnit er at få defineret en klar trafikstruktur for Ulsted, der
- gør det trygt og sikkert at færdes i byen,
- skaber gode forbindelser imellem de interne funktioner i byen samt
- definerer en hensigtsmæssig trafikafvikling.

Med udgangspunkt i de øvrige emner i Bymodel Ulsted (overordnet vision, byliv, bosætning og livskvalitet, erhverv m.v.) samt i nogle generelle betragtninger i forbindelse med trafikintensitet, trafikbelastning, trafiksikkerhed og tryghed er det afklaret, hvilken fremtidig funktion/rolle hver vejstrækning i byen har, og hvor der er behov for at yde en indsats for at øge trafiksikkerheden. Endelig er det fremtidige behov for stiforbindelser beskrevet.

Trafikstruktur
Hovedfærdselsåren i Ulsted er Houvej. Vejen er præget af store trafikmængder, så en effektiv trafikafvikling er nødvendig. Houvej afgrænser stort set byen mod syd, og på grund af barriere-virkning, uheld, utryghed m.v. er der ikke planlagt udvidelse af byen syd for Houvej.

Rørholtvej/Købmagergade betragtes også som en del af det overordnede vejnet med høj trafikintensitet. Vejstrækningen gennemskærer byen og udgør dermed en stor barriere i bymiljøet med utryghed og farlige situationer for borgerne. For at underbygge intentionen om at skabe et aktivitetscentrum i byen fra krydset Købmagergade/Rørholtvej/Jyllensgade/Drøvten og mod vest er der planlagt en ny vejforbindelse øst for byen, så den tunge trafik bliver ledt udenom det udlagte aktivitetscentrum. Den nye vejstrækning løber som en forlængelse af Rørholtvej mod syd, øst om erhvervsområdet og ender i Houvej.

Langtvedvej, Teglgårdsvej, Drøvten samt en mindre del af Købmagergade er de mindre betydende indfaldsveje til byen. Trafikintensiteten er ikke så stor her som på det overordnede vejnet, men der køres stærkt. Når indfaldsvejene nærmer sig byen, fungerer de som egentlige bygader med en blanding af alle trafikarter. Hastigheden for den kørende trafik skal derfor begrænses på disse strækninger.

Vestergade (nord), Jyllensgade og Købmagergade(syd) er Ulsteds "oplevelsesgader". Gaderne rummer en stor del af de aktivitetsskabende funktioner i byen (servicevirksomheder, forretninger, skole, Bydammen m.v.). De skal derfor fremstå som områder, hvor det er rart at færdes og rart at opholde sig.

De ikke nævnte veje og gader i Ulsted er interne veje og boligveje. Den kørende trafik skal bevæge sig langsomt og indordne sig under beboernes aktiviteter og færden i områderne. Udformningen af disse gader/veje skal ikke være ens. Den skal tilpasses karakteren af livet i de enkelte boligområder.

Stier
Ulsted er forbundet med Øster Hassing (Gandrup) via en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Houvej. Borgerne i Ulsted har stor interesse i, at stien fortsættes fra Ulsted til Hou og dermed til sommerhusområdet, badestrandene og Hals.

Et af de meget centrale elementer for fremtiden i Ulsted er etablering af et nord-/sydgående stisystem, der sammenkæder byens offentlige institutioner, nærrekreative arealer samt øvrige byfunktioner som "perler på en snor". Stien skal på længere sigt strække sig fra det nærrekreative område Gettrup Skov mod nord til kirken og "Ulvegraven" mod syd.

Stien skal have stik-forbindelser ud til byens boligområder. For at optimere stiernes brug og funktion, er det vigtigt, at man føler sig tryg ved at færdes på dem - uanset tidspunkt. Belysning, f.eks. i form af parklamper, vil både have betydning for sikkerheden og trygheden på stierne, men vil også have betydning som markering af kirken (stien omkring kirken).

Såvel de eksisterende stiforbindelser som de fremtidige stier fremgår af nedenstående kort.

Parkering
Ved etablering af service eller erhverv i Ulsteds centerområde kan det være problematisk at skabe det krævede antal parkeringspladser på egen grund. Et sådan problem kan løses ved, at kommunen etablerer en parkeringsfond, der efterfølgende anlægger en ny central parkeringsplads - eksempelvis umiddelbart øst for byen på nordsiden af Drøvten. I det omfang, fremtidige erhvervsdrivende ikke kan udlægge parkeringspladser på egen grund, kan forpligtelsen opfyldes ved indbetaling af et af kommunen fastlagt beløb til kommunens parkeringsfond.

Særlige bestemmelser

  1. Houvej er defineret som den overordnede trafikåre i Ulsted. Samtidig er Houvej generelt udpeget som utryg strækning i den overordnede trafiksikkerhedspolitik for Hals Kommune. På Houvej igennem byen er der etableret chikaner for at nedsætte hastigheden igennem byen. Dette er imidlertid ikke tilstrækkeligt. Der køres fortsat alt for stærkt igennem byen, og der er ikke tilstrækkelig plads til de svage trafikanter. En del af problemet kunne løses ved etablering af byporte og bump ved indkørslerne til byen fra vest og øst samt ved etablering af fortov på nordsiden af vejen. En effektiv dæmpning af hastigheden vil kræve yderligere løsninger.

  2. Etablering af byport med bump bør også etableres ved den nordlige indkørsel til byen ved Rørholtvej/Købmagergade.

  3. Øst for Ulsted skal der sikres areal til etablering af en "omfartsvej", der kan lede uvedkommende trafik udenom Ulsted og derved fredeliggøre Ulsted Midtby. Strækningen skal forløbe fra Rørholtvej øst om erhvervsområdet til Houvej.

  4. Vestergade (nord), Jyllensgade og Købmagergade (syd) er udpeget som Ulsteds "oplevelsesgader", hvor byens liv rigtigt skal opleves. Her opstår et problemfelt, da krydset Købmagergade/Rørholtvej/Jyllensgade/Drøvten er udpeget som "problemsted" i den overordnede trafiksikkerhedspolitik for kommunen, og "oplevelsesgaderne" ikke fremstår særligt indbydende i dag. For at opnå effekten af gaderne som attraktive bymiljøer er det derfor nødvendigt, at der i fremtiden arbejdes på at skabe en kombination af hastighedsdæmpende foranstaltninger og byforskønnende elementer på hele strækningen af oplevelsesgader. Der skal dog specielt tages højde for, at området i den østlige del af Jyllensgade er udpeget som byens "Aktivitetscentrum". Her skal der derfor tænkes indretning af et egentligt torvelignende areal, der indbyder til aktiviteter, ophold m.v.. Løsning af problemet med farlige situationer/kaos ved af- og pålæsning af elever ved skolen skal også tænkes ind i projektet. Igen skal der ske noget specielt i gadebilledet i området, hvor Nørrehave møder Vestergade, da dette område er udpeget som byens "Handelsknudepunkt". I detailprojekteringen af de hastighedsdæmpende foranstaltninger og byforskønnende elementer skal der tages hensyn til, at der i Ulsted er tradition for anvendelse af granit som materiale i forbindelse med udsmykning af byens pladser og opholdsarealer. Borgerne i Ulsted ønsker generelt at blive inddraget, når der skal arbejdes mere detaljeret med en planlægning for indretning af Vestergade (nord), Jyllensgade og Købmagergade (syd).

  5. Købmagergade bør lukkes i den nordlige ende inden den møder Nørtoftvej. Lukningen vil regulere forholdene i den uoverskuelige "trekant" ved Købmagergade/Rørholtvej.

  6. Den fremtidige planlægning skal sikre arealer til udlæg af en sammenhængende stiforbindelse i nord/syd-gående retning. Stien skal sammenkæde de offentlige institutioner, nærrekreative arealer samt øvrige byfunktioner i Ulsted og have stikforbindelser ud til byens boligområder. Stien skal på længere sigt strække sig fra det nærrekreative område Gettrup Skov mod nord til kirken og "Ulvegraven" mod syd. Flere steder vil den gennemgående sti komme til at krydse trafikerede veje. Problemet er størst, hvor Houvej skal krydses. Men også krydsningen af Jyllensgade vil være problematisk indtil en løsning eventuelt kan kombineres med det større byforskønnelses-/trafiksaneringsprojekt, der er nævnt under punkt 4. Endeligt kan der være problemer ved stiens krydsning af Langtvedvej, hvis stien føres igennem til Gettrup Skov.

Status: Vedtaget

 Bymodel Ulsted

- Fremtidsvision for Ulsted
- Byliv
  
Centerformål
   Offentlige formål
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning
   Rekreation og livskvalitet
- Trafik
- Erhverv
- Kulturværdier

Læs mere om Bymodel UlstedLæs mere om kommunens overordnede politik for emnerne Trafikstruktur, Trafiksikkerhed og Kollektiv trafik
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |