Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel V. Hassing/Stae Vester Hassing Byliv

Selvbetjening | Links | Kontakt

Byliv - centerstruktur

 • Bylivet i Vester Hassing er og skal fortsat være koncentreret omkring Halsvej, Springvandspladsen og Hækken.

 • Springvandspladsen i Vester Hassing skal have en mere central betydning for bybilledet. Pladsen skal udformes og indrettes som et attraktivt gade-/bymiljø, der som en helhed signalerer, at dette er et område, hvor byens borgere færdes og opholder sig.

 • I Stae er det Larsens Plads, der kan omdannes til et samlingssted for byens borgere.

Centerformål

Centerstrukturen i Vester Hassing / Stae skal gøre det muligt at fastholde/udvide det antal butikker, der findes i dag. At udpege et centerområde er en balancegang mellem at skabe et tæt og samlet butiksmønster uden at fravælge muligheden for udvikling i andre dele af byen.

Centerområdet i Stae by er placeret langs Halsvej, centreret i området ved Larsens Plads. I centerområdet er der i dag beliggende en frisør, samt et tomt forretningslokale, der tidligere har været anvendt til købmandsbutik. På sigt er det målet, at der igen kan etableres en kiosk eller en mindre købmandsbutik i centerområdet.

Centerområdet i Vester Hassing er primært samlet omkring Halsvej, Springvandspladsen og Hækken.

På Halsvej fra Hækken til Elsamvej er det hensigten at skabe/bevare et handelsstrøg med en blanding af butikker, servicefunktioner og boliger. Handelsstrøget kunne måske udvikles og styrkes til at blive livsnerven i byen, hvis alle relevante erhvervs- og handelsvirksomheder bevidst samles her. Denne teori er et udtryk for en tro på tivoli-effekten (i et tivoli er alle aktiviteter samlet på et lille afgrænset areal, så det liv, der findes på stedet , bliver synligt og næsten fylder mere, end det reelt gør).

Samtidigt er der dog også et ønske om, at der ikke må lægges for snævre bånd på de udviklingsmuligheder, der ligger for centerfunktioner langs den del af Halsvej, der ligger mellem Elsamvej og Drosselvej, da en centerudvikling i den vestlige del af byen kan modvirke til den skæv-trækning af byen, der sker med en centerkoncentration mod vest. Ligeledes findes der i dag butikker, egnede lokaler og andre muligheder for at skabe centerfunktioner i den vestlige del af Halsvej i Vester Hassing.

For at fastholde den nuværende detailhandel i Vester Hassing fastsættes der skærpede regler for nedlæggelse af egnede butikslokaler i centerområdet. Dette vil få den betydning, at en række særligt udpegede butiks-/erhvervslokaler (se kortet side 36) ikke kan ombygges til boliger, men fortsat skal anvendes til forretningsvirksomhed eller erhverv. Byrådet vil dog kunne dispensere herfra, når det overfor byrådet kan dokumenters, at det ikke er muligt at afhænde eller udleje den tomme butik/lokale til anden side.

Byggeskik

For at fastholde en sammenhængende facadestruktur gennem Vester Hassing by fastsættes der bebyggelseskrav for nybygning langs Halsvej indenfor byzonen. De nye bebyggelseskrav fastsætter, at der langs Halsvej på strækningen mellem Hækken i øst til Drosselvej i vest ikke må fortages bebyggelse, der strider mod eksisterende facademønster, hvilket bl.a. betyder, at der ikke kan gives tilladelse til nybygning, der placeres tilbagetrukket i forhold til øvrigt byggeri.

I den fremtidige udbygning af såvel centerområderne som boligområderne bør der i den fremtidige administration og planlægning indarbejdes en vurdering af, om de enkelte projekter er velegnede for handicappede. Ligeledes bør der i fremtiden etableres handicap-parkering i centerområdet i Vester Hassing.

 1. Detailhandelsbutikker kan kun placeres i centerområdet.

 2. Der må ikke etableres dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på mere end 1.500 m2 og udvalgsvarebutikker med et bruttoetageareal på mere end 700 m2.

 3. Butikker med særligt pladskrævende varegrupper (tømmer, større byggematerialer, biler m.v.) kan dog placeres mindre centernært, og de må max. have et bruttoetageareal på 1.000 m2.

 4. I erhvervsområder kan tillades mindre butikker med salg af virksomhedens egne produkter. En sådan butik må max. have et bruttoetageareal på 200 m2.

 5. I centerområderne i Vester Hassing og Stae kan placeres alle former for butikker med dagligvareforsyning, detailhandel, arbejdende værksteder med handel, servicefunktioner med publikumssøgning, restauranter, café, samlingslokaler og funktioner som efter byrådets skøn vil kunne forstærke centerområdernes rolle som byernes knudepunkter.

 6. I tilknytning til centerområderne vil kunne etableres sådanne aktiviteter af sportslig og kulturel karakter, som vil kunne styrke det sociale og oplevelsesmæssige miljø, der søges skabt i områderne (spil, optræden m.v.).

 7. Der fastsættes skærpede regler for nedlæggelse af egnede butikslokaler i centerområdet i Vester Hassing, jævnfør rammebestemmelserne for centerområdet.

 8. For at fastholde en sammenhængende facadestruktur igennem Vester Hassing by må ny bebyggelse langs Halsvej fra Drosselvej til Hækken ikke etableres, så det efter byrådets skøn strider mod det eksisterende facademønster.

 9. Der skal i centerområderne indrettes mindst én parkeringsplads pr. bolig samt mindst én parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal og pr. 25 m2 butiksareal.

 10. I den fremtidige udbygning af centerområderne skal der i den fremtidige administration og planlægning indarbejdes en vurdering af, om de enkelte projekter er velindrettede for handicappede.

Kort over centerstruktur i V. Hassing
Klik her for at se det viste rammeområde
2Ce1

Status: Vedtaget

 Bymodel
V. Hassing/Stae

- Vision for V. Hassing/Stae
- Byliv
- Offentlig service
- Bosætning

- Rekreation og livskvalitet
- Trafik
- Erhverv

Læs mere om Bymodel V. Hassing/StaeLæs mere om kommunens overordnede politik for Detailhandel

Læs også rapporten:
Detailhandlen i Hals Kommune.pdf (NaN KB)

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |