Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel V. Hassing/Stae Vester Hassing Rekreation og livskvalitet

Selvbetjening | Links | Kontakt

Rekreation og livskvalitet

"Grøn By"

Efterhånden som byerne vokser med nye boligområder overser man ofte, at disse boligområder bygges sammen til større og efterhånden meget kompakt bebyggede områder uden åndehuller af mere selvgroet karakter. For at hindre denne udvikling skal der i den overordnet planlægning tænkes på beplantning i forbindelse med alt planlægning, der foregår i den vestlige del af kommunen. Det er et overordnet mål at skabe flere grønne områder i og omkring de to byer. De nærrekreative arealer kunne foruden at give beboerne en umiddelbar adgang til grønne områder også placeres, så der opstod en lævirkning uden at udsynet især mod fjorden blev generet. De grønne lommer eller krat ville give især børnene mulighed for nogle frie og ikke tilrettelagte udfoldelsesmuligheder.

>> Børn har ret til krat <<

Etableringen af "parker" eller krat skal indtænkes ved f.eks. beplantningsbælter i forbindelse med ny udstykning, etablering af vejtræer ved trafiksanering, "borgerskove i forbindelse med plant et træ kampagne" osv. Ligeledes skal der arbejdes på at skabe grønne kiler mellem områder med forskellige funktioner, f.eks. mellem boligområder og erhvervsområder.

Det åbne land mellem Vester Hassing og Stae

Det åbne land mellem de to byer er af allervigtigste betydning for udviklingen af de to bysamfund. Stae har en meget tæt tilknytning til Vester Hassing, da alle servicefunktioner som skole, daginstitutioner, sport og handel findes i Vester Hassing. Den fremtidige planlægning skal i høj grad arbejde på, at de to byer kommer tættere sammen både rent fysisk men også med hensyn til stier, beplantning, osv.

Det er et udpræget ønske fra borgernes side i de to byer, at området friholdes for større virksomheder, tekniske anlæg osv. Udviklingen skal snarere gå i retning af f.eks. almindelig byudvikling af Vester Hassing mod vest og ved bygrænsen en jævn overgang til f.eks. et område med storparceller. Ligeledes ønskes der etableret beplantning mellem de to byer - en grøn oase -, så de to bysamfund kommer til at fremstå som en helhed. Samtidig kan øget beplantning langs Vester Hassings afgrænsning mod vest afhjælpe de problemer, der ofte er med sandfygning ind i Vester Hassing by.

Det er Hals kommunes holdning at den ca. 1800 meter lange strækning af Halsvej, der forbinder de to byer i dag, kan udformes således, at der skabes en bedre fornemmelse af, at de to byer hænger sammen. Dette kunne f.eks. ske ved etablering af en allé eller lignende langs Halsvej.

Nærrekreative arealer i Vester Hassing/Stae-området

Nord for Vester Hassing og Stae er de tre områder Godtlandsmose, Aslundskoven og Rasmusmose beliggende, og disse tre naturområder har for borgerne i den vestlige del af kommune særdeles stor rekreativ værdi. Godtlandsmose er beliggende i Aalborg kommune, så ændringer eller forbedringer af denne mose må derfor ske via planlægningen i Aalborg kommune.

Anderledes forholder det sig med Rasmusmose, der er beliggende i Hals kommune. Denne gamle tørvemose er i dag stort set total tilgroet og den rekreative værdi som udflugtsmål er meget begrænset, da almindelig færden til fods nærmest er umulig. Et naturgenopretningsprojekt for mosen, hvor de gamle tørvehuller/søer blev oprenset samtidig med, at der blev etableret et mindre stinet, kunne skabe et yderst attraktivt område.

Aslundskoven er det mest anvendte rekreative område for borgerne i Vester Hassing. Skoven, der er delvis privat ejet og delvis kommunal ejet, kan i dag byde på et veludbygget stinet. Stiernes skiltningen og oprydningen i skoven ved opholdspladserne kunne dog godt trænge til et løft. Områdes popularitet betyder desværre samtidig en kraftig belastning og nedslidning af skoven. Det er Hals kommunes holdning at forbedre mulighederne for at benytte Rasmusmose og Godtlandsmose som rekreative udflugtsmål og et stykke ud i fremtiden også Spulefeltet. Dette kunne bevirke et fald i den belastning, som Aslundskoven udsættes for i dag. Såvel Aslundskoven som Rasmusmose og Godtlandsmose vil blive nøgleområder i planlæningen af det fremtidige stinet i den vestlige del af kommunen.

Spulefeltet

Direkte syd for Vester Hassing er Spulfeltet beliggende. Området anvendes fortsat af Aalborg havn som depot for materialer, der pumpes op i forbindelse med uddybning af fjorden. I løbet af en årrække vil denne aktivitet blive indstillet, og området skal have en ny funktion. Det er Hals kommunes holdning, at området skal anvendes til rekreative formål til gavn for såvel borgerne i Vester Hassing og Stae som for øvrige borgere både i Hals kommune og de omkringliggende kommuner.

Den endelige planlægningen af området vil først blive taget op, når den erhvervsmæssige anvendelse af området nærmer sig sin afslutning. Det er vigtigt, at denne planlægning sker i samarbejde med borgerne fra Vester Hassing/Stae-området.

Allerede på nuværende tidspunkt er der nogle klare signaler fra borgerne i Vester Hassing og Stae omkring den fremtidige anvendelse af området. I forbindelse med etablering af et rekreativt område på Spulfeltet ønskes der ikke fortaget egentlig skovrejsning, da dette vil betyde, at den visuelle sammenhæng mellem Vester Hassing/Stae og fjorden vil blive ødelagt. Udgangspunktet for en fremtidig planlægning af Spulfeltet må derfor være en beplantningsplan, der sikrer, at der også i fremtiden vil være udsigt fra Vester Hassing og Stae ud over Fjorden.

Et andet udgangspunkt for en fremtidig planlægning af området er, at der skal sikres gode muligheder for, at borgerne i den vestlige del af kommunen kan få bedre adgang til fjorden. Det fremtidige rekreative område skal skabes helt fra bunden, og derfor vil det være oplagt at give mulighed for så mange forskelligartede oplevelser og aktiviteter som muligt. Området skal måske indeholde tilplantede områder med lav bevoksning, åbne lysninger, strand, fritidshavn, legeplads, borde/bænke, primitiv overnatning og meget mere - kun fantasien sætter grænser.

Hvornår den endelige planlægning af området kan påbegyndes, er forsat uvist. Men Hals kommune vil arbejde på, at overtagelsen af området fra Aalborg Havnevæsen opdeles i etaper, således at området løbende kan omdannes fra erhvervsområde til rekreativt område.

Stier i det åbne land

I forbindelse med etablering af et rekreativt stinet i Vester Hassing/Stae-området prioriteres kvalitet i forbindelse med indretning, information og vedligeholdelse højere end kvantitet (antal meter stinet).

Stiplanen for den vestlige del af kommunen indeholder en overordnet sti langs Halsvej mellem Stae og Vester Hassing samt en lang række rekreative stier. Stien mellem Stae og Vester Hassing har status som skolesti, men den er faktisk en af livsnerverne mellem de to bysamfund. Begrundelsen for dette er, at stien udover at blive anvendt som skolevej også er en vigtig forbindelse for borgerne i Stae i forbindelse med fritidsaktiviteter, indkøb o.lign. Der bør derfor arbejdes på, at snerydning, belysning m.v. af stien kan tilrettelægges, så den også kan anvendes udenfor skoletiden.

Miljø og Lokal Agenda 21

Som mange øvrige kommuner i Danmark har Hals kommune nu også valgt at anvende og følge nogle af de grundideer, der ligger bag tanken om Lokale Agenda 21. Først og fremmest handler den Lokale Agenda 21 om at ændre vores personlige adfærd i hverdagen, og det er ikke noget, en kommune kan planlægge for. Kommunen kan højest være igangsætter og medspiller i en sådan proces. Det vigtigste er, at borgerne får medindflydelse i deres lokalsamfund, og dette er netop grundtanken i udarbejdelsen af en bymodel for et enkelt bysamfund frem for en samlet kommuneplan for hele Hals kommune.

Omkring miljøarbejdet i Stae og Vester Hassing er der den klare holdning, at dette område skal spille en afgørende rolle i fremtiden. Mange af de tiltag, der kan foregå i et lokalsamfund, lader sig ikke regulere gennem den kommunale planlægning. Igangsætningen skal i højere grad etableres ved lokale initiativer baseret på frivilligheds-princippet. Kommunen kan i denne sammenhæng indgå som en part i disse miljøtiltag f.eks. via rådgivning.

Områder, hvor der via et lokalt netværk kan igangsættes miljøtiltag, kunne være reduktion eller "frivillig forbud" mod anvendelse af sprøjtemidler i haver; kompostering; vand- el- og varme besparelse osv. Men også tiltag, hvor kommunen skal spille en mere aktiv rolle kan iværksættes. Disse områder kunne være kildesortering af husholdningsaffald, renere teknologi på virksomhederne o.lign.

  1. Der skal skabes flere grønne åndehuller i og omkring Vester Hassing og Stae. Derfor skal der tænkes "grønt" i forbindelse med al planlægning i den vestlige del af kommunen.

  2. Hals kommune vil i den fremtidige administration og planlægning arbejde for, at området mellem Vester Hassing og Stae skal fremstå som et grønt område, der sammenkæder de to bysamfund. Området skal søges friholdt for større virksomheder, tekniske anlæg m.v.

  3. Godtlandsmose, Aslundskoven, Rimmerskoven, Rasmusmose og Limfjorden er nærrekreative arealer for Vester Hassing/Stae-området. Områderne er derfor nøgleområder i den rekreative planlægning for den vestlige del af kommunen, og der bør derfor arbejdes for at styrke og forbedre de rekreative værdier i områderne, tilgængeligheden til områderne og informationen i og omkring områderne.

  4. "Spulefeltet" ved fjorden, hvor Aalborg Havnevæsen indpumper slam, skal overgå til nærrekreativt område for Vester Hassing og Stae, når Havnevæsenet har indstillet deres aktiviteter.

 

Status: Vedtaget

 Bymodel
V. Hassing/Stae

- Vision for V. Hassing/Stae
- Byliv
- Offentlig service
- Bosætning

- Rekreation og livskvalitet
- Trafik
- Erhverv

Læs mere om Bymodel V. Hassing/StaeLæs mere om kommunens overordnede politik for Det rekreative område
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |