Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Bymodel V. Hassing/Stae Vester Hassing trafik

Selvbetjening | Links | Kontakt

Trafik

Hovedintentionen i dette afsnit er i første omgang at løse nuværende trafikale problemer i den vestlige del af kommunen, men lige så vigtigt er det at sikre, at der i den fremtidige byudvikling er taget højde for trafikbelastningen og trafikstrukturen. Med udgangspunkt i den struktur, der findes i dag, og de planlagte strukturændringer, der allerede er fastsat i lokalplaner, vil der i dette afsnit blive set på den fremtidige trafiksikkerhed og trafikbelastning i Stae og Vester Hassing.

Trafikstruktur

For den vestlige del af kommunen er Omfartsvejen mellem motorvejen og Hals by naturligvis den helt overordnede trafikvej, hvilket betyder, at den gennemkørende trafik i kommunen har mulighed for at komme udenom såvel Stae som Vester Hassing. Sekundært er Halsvej den anden større trafikvej i denne del af kommunen.

For Stae?s vedkommende forekommer der dog en del gennemkørende trafik, der primært stammer fra den østlige del af Vester Hassing af folk, der har bopæl i dette område eller har behov for transport til/fra skolen og daginstitutionerne. Der er i dag gennemført en trafiksanering i Stae by, men hvorvidt dette har mindsket den gennemkørende trafik, er ikke konstateret.

Trafikstrukturen i Vester Hassing har 4 nøgleområder - Halsvejen, Elsamvej mod syd og de to nordlige udkørsler til Omfartsvejen med Skovhusvej mod vest og Aslundvej mod øst. Strukturmæssigt er der ikke optimal sammenhæng mellem de to udkørsler til omfartsvejen og Halsvej. Dette betyder, at der ligger et stort trafikpres på de boligområder, der ligger ved Fuglestrædet, Rolighedsvej og den sydlige del af Aslundvej og Springvandspladsen.

For Vester Hassing er der i dag udarbejdet flere lokalplaner, der skal medvirke til at forbedre de trafikale forhold. I lokalplan nr. 2.05, 2.08 og 2.10 er der planlagt en omlægning af Aslundvej. Denne omlægning vurderes fortsat at være en forudsætning for, at den centrale del af byen kan sikres med en mindre trafikbelastning. Samtidig vil denne omlægning af Aslundvej sikre en lettere adgang mellem Omfartsvejen og den østlige del af byen. Dette vil således også lette adgangen for varetransport til centerområdet, der er beliggende i den østlige del af byen. I lokalplan nr. 2.07 er der i 1987 planlagt en forlængelse af Industrivej mod vest med tilslutning til Skovhusvej. Samtidigt skal der ske en lukning af Skovhusvej fra den nye del af Industrivej til Bymarken. Denne omlægning vurderes fortsat som positiv set i forhold til trafikbelastningen gennem den vestlige del af byen.

Problemerne med den store trafikbelastning igennem Stae samt de trafikale problemer i Vester Hassing midtby tages op som temaer i det igangværende arbejde med udarbejdelse af en Trafiksikkerhedsplan for Hals Kommune.

Trafiksikkerhed

Den overordnede politik for at skabe en højere trafiksikkerhed bevæger sig på tre områder:

  • Trafikseparation af biler og bløde trafikanter, f.eks. via et udbygget stisystem

  • Hastighedsdæmpende foranstaltninger

  • Flytning af trafik ud på de overordnede veje.

I den vestlige del af kommunen er der allerede i dag en tradition for trafikseparation af biler og bløde trafikanter. Mellem Stae og Vester Hassing er der i dag en separat cykelsti, der er forbundet med en tunnel under Halsvej til området ved Drosselvej. Nord for byen er Bymarken ført under Omfartsvejen og på strækningen mellem Vester Hassing og Gandrup anvendes linieføringen fra den gamle jernbane som cykel-/gangsti. Det er hensigten, at disse tre hovedstier også i fremtiden skal fungere separeret fra biltrafik i det omfang det er muligt. Dette betyder, at såfremt der skal etableres større vejanlæg med gennemkørende trafik, må disse stier sikres mod direkte skæring.

Den overordnede politik for hastighedsdæmpende foranstaltninger er, at der ikke bør anvendes bump i de to byområder. I stedet bør planlægningen omfatte "chikaner" og belægningsskift, da erfaringen viser, at dette giver mindre støj og rystelser for de omkringboende. Ved udformning af "øer" eller "helleanlæg" skal der i så vid udstrækning som muligt tænkes på det grønne images, der ønskes skabt i de to byer.

I forbindelse med en evt. trafiksanering på Halvej i de to byer bør specielt områderne ved Springvandspladsen og ved Larsens Plads udformes og indrettes som attraktive gade-/bymiljøer, der som en helhed signalerer, at dette er områder i byerne, hvor byens borgere færdes og opholder sig. For at opnå en sådan effekt er det nødvendigt, at en evt. trafiksanering foregår i et tæt samarbejde mellem kommunen, borgerforeningen og handelsstanden.

Vedrørende belysning af de enkelte vejstrækninger i byerne er det et ønske, at der skabes en sammenhæng mellem den funktion vejen har og den belysning, der anvendes. Dette betyder at overordnede trafikveje skal have højere lysstandere end f.eks. interne veje. Ved hovedgaderne bør der endvidere anvendes lysarmaturer, der arkitektonisk er indpasset i gadebilledet.

Omkring trafiksanering er Halsvej i den vestlige del af Vester Hassing den strækning, der prioriteres højest. Denne strækning indbyder i dag til høj hastighed, og en etablering af trafikdæmpende foranstaltninger langs strækningen fra indkørslen til børnehaven Mariehønen til Krogensvej, vil både medvirke til øget sikkerhed samt medvirke til, at den gennemkørende trafik vil foretrække Omfartsvejen. I forbindelse med trafiksanering af Halsvej bør der i planlægningen overvejes muligheden for, at 50 km/t zonen flyttes vest for indkørslen til børnehaven. Ligeledes skal der i planlægningen tages højde for etablering af svingbaner, parkering og busholdeplads langs Halsvej.

Flytning af trafik ud på de overordnede trafikveje, skal primært ske ved en evt. trafiksanering af Halsvej i Vester Hassing. Omlægning af Aslundvej vil ligeledes betyde, at det ikke kan betale sig at anvende Halsvej for trafikanter, der kommer fra vest og skal til Vester Hassing. I dag vælger mange at køre af Halsvej gennem Stae for at komme til Vester Hassing. De planlagte ændringer vil medvirke til at flytte trafik ud på Omfartsvejen og Aslundvej.

Torve og pladser

Springvandspladsen skal i fremtiden have en mere central betydning for bybilledet i Vester Hassing og dette bør tænkes ind som et element i den nyindretning/trafiksanering af Halsvej, der er omtalt tidligere. Omlægningen af Aslundvej vil fjerne en væsentlig del at trafikbelastningen fra pladsen, og dette åbner mulighed for, at der kan arbejdes med nye tiltag på pladsen, som f.eks. et samlet leje/opholdsareal uden niveauforskelle mellem fortov og kørebane m.v.

Centralt i Stae by ligger "Larsens plads". Pladsen er i kraftig forfald, både hvad angår belægningen og de omkringliggende bygninger, der består af et tomt butikslokale mod vest og et gammelt frysehus mød øst. Den fremtidige anvendelse af området er påtænkt til at være "lokalsamfundets informationsknudepunkt". Planen med et sådan område er, at skabe en grøn oase, der også skal fungere som det sted, hvor borgerne søger information og udveksler information. Pladsen kan f.eks. indrettes med borde, bænke, busstoppested, postkasse, informationstavler, plakatsøjler m.v., og måske elektroniske standere, der f.eks. løbende kan give information om lokal samfundet, kommunen, landet og verden. Det bør undersøges, om en udsmykning af pladsen kan støttes gennem kommunens kunstfond.

  1. Den planlagte omlægningen af Aslundvej i Vester Hassing, der er fastlagt i lokalplan nr. 2.05, 2.08 og 2.10, fastholdes. Vejen vil herefter forløbe fra Omfartsvejen udenom boligområderne i byen med udmunding i centerområdet Hækken.

  2. Cykel-/gangstierne fra Stae til Vester Hassing og fra Vester Hassing til Gandrup fastholdes som vigtige hovedstier.

  3. I forbindelse med etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger i Vester Hassing/Stae-området bør der ikke anvendes bump. Hastighedsdæmpningen bør i stedet foregå med "chikaner", helleanlæg, grønne øer, belægningsskift eller lignende.

  4. Der bør etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på Halsvej igennem Vester Hassing, specielt på strækningen syd for skolen samt ved den østlige indkørsel til byen.

  5. Springvandspladsen i Vester Hassing og Larsens Plads i Stae udlægges til torvepladser, og de bør derfor udformes og indrettes, så de får karakter af attraktive torvemiljøer for områdets borgere.

Status: Vedtaget

 Bymodel
V. Hassing/Stae

- Vision for V. Hassing/Stae
- Byliv
- Offentlig service
- Bosætning

- Rekreation og livskvalitet
- Trafik
- Erhverv

Læs mere om Bymodel V. Hassing/StaeLæs mere om kommunens overordnede politik for emnerne Trafikstruktur, Trafiksikkerhed og Kollektiv trafik
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |