Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landdistriktet Landdistriktet Lokale naturområder

Selvbetjening | Links | Kontakt

Lokale naturområder

  • I Hals Kommune er der udpeget en række "Lokale Naturområder" (se vedlagte kort). I de Lokale Naturområder er hensynet til naturen den primære interesse.

Naturinteresserne i de Lokale Naturområder knytter sig især
- til naturtyper som skov, hede, mose, overdrev, særlige vandløbsstrækninger m.v.,
- til kulturlandskaber og -elementer,
- til sikring af friluftslivets aktivitetsmuligheder og
- til sikring af drikkevandsressourcerne.

Naturområderne rummer i dag en bred vifte af naturtyper og småbiotoper af varierende karakter. En indsats for at sikre den brede vifte er påkrævet set i forhold til den generelle udvikling indenfor arealanvendelsen i det åbne land.

Natureninteresserne vægtes højt i de Lokale Naturområder, men interesserne varetages så vidt muligt ud fra princippet om flersidig anvendelse. Det er ikke hensigten at gribe ind i den eksisterende arealanvendelse f.eks. jordbrugs- eller skovbrugsdrift, men derimod at give mulighed for at styrke en udvikling, der fremmer opretholdelse, pleje og udbygning af vigtige naturtyper.

Når området sydfor Gerå er udpeget som Lokalt Naturområde er det også alene for at fremhæve kvaliteten i det store, åbne, sammenhængende landskab, der strækker sig helt ind i Dronninglund Kommune. Området er stadig attraktivt landbrugsland, men det er vigtigt at fastholde landskabets åbne karakter.

De udpegede Lokale Naturområder indeholder flere naturtyper, der er beskyttet via bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens §3. Denne paragraf omfatter særligt udpegede hede-, kulturengs-, mose-, naturengs-, overdrevs-, sø- og strandengsområder. Som udgangspunkt er den nye 300 m strandbeskyttelseslinie langs Limfjorden udlagt som et Lokalt Naturområde.

Dele af de Lokale Naturområder rummer mulighed for en øget anvendelse til friluftsliv og nærrekreation.

Kort over naturområder i Hals Kommune

Status: Vedtaget

 Landdistriktspolitik

- Områdebeskrivelser
   1. Østkystområdet
   2. Limfjords-området
   3. Skov- og mose-området
   4. Aslundskov-området
   5. V. Hassing-/Gandrupomr.
   6. Ulsted-området
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning på landet
   Livskvalitet på Landet
- Erhverv i landzonen
   De traditionelle erhverv
   Alternative erhvervsmuligheder
   IT-infrastruktur
- Trafik
   Cykelstistruktur
   Kollektiv trafik
   Trafiksikkerhed
- Natur
   Lokale naturområder
   Sikring af drikkevand
   Skovrejsningsområder
   Områder hvor skov er uønsket
   Vandløb
- Rekreation
   Rekreative aktiviteter
   Rekreative stier
- Kulturværdier

Læs mere om Landdistriktspolitikken

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |