Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landdistriktet Landdistriktet Rekreative stier

Selvbetjening | Links | Kontakt

Rekreative stier

  • Der skal arbejdes for at skabe et sammenhængende cykelstisystem i Hals Kommune - dels for at sikre borgerne adgang til kommunens naturområder, rekreative områder og kulturværdier, og dels for at motivere kommunens borgere til ind imellem at skifte bilen ud med cyklen.

Et tredje formål med det sammenhængende stisystemet er, at forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter i Hals Kommune. Dette formål er nærmere uddybet under emnet "Trafik".

Stisystemet skal sikre borgerne en nem og spændende mulighed for på cykel eller til fods at komme fra deres boligområder til kommunens rekreationsområder. Hvis bilen bliver stående i garagen, gavner vi ikke blot miljøet, - det giver sundhed og velvære.

Stierne skal også give cykelmotionisterne en række forskellige tur-muligheder. Det sammenhængende cykelstisystem skal i anlæg og vedligeholdelse gives en kvalitet, så det er reelt at betragte dem som cykelstier.

De rekreative stier kan have forskellig beskaffenhed - lige fra befæstede cykelstiforløb til egentlige ridestier og mindre trampestier. Beskaffenheden skal tilpasses naturområdernes karakter og muligheder, og variationen vil være med til at udvide de mange rekreative muligheder i Hals Kommune. Enkelte steder kan ridning med held kombineres med andre anvendelser. Det kan dog være nødvendigt at etablere særlige ridestier i de tilfælde, hvor hestene kan beskadige vej og sti. Stikortet beskriver rammerne for et sammenhængende stinet med mange forskelligartede funktioner.

Stikortet skal i fremtiden anvendes til at skabe helhed i kommunens aktiviteter på stiområdet. Stikortet opererer med følgende stityper:

Overordnede cykelstier

Denne kategori omfatter det overordnede cykelstinet, der forbinder de større bysamfund i Hals Kommune.

Nordjyllands amts regionale rekreative cykelrute

Nordjyllands amt markedsfører en regional rekreativ, der dækker hele regionen. Cykelruten er etableret på eksisterende veje og cykelstier, og den forløber i Hals Kommune som vist på stikortet.

Højt prioriterede rekreative turstier

I Hals Kommune er der udvalgt en række højt prioriterede rekreative turstier - Limfjordsstien, Kattegatstien (strandstien), Hals Mose Stien, Badsbjerg Stien, Hals Nørreskov Stien, Gettrup Stien, Teglværkssø-stien og Aslund Plantage Stierne. Disse stier ønskes på sigt etableret og sikret som offentlige rekreative turstier.

Ridestier

På stikortet er anvist et sammenhængende net af ridestier, som sammenkæder og forbinder rideklubberne i Hals Kommune og de ride-egnede rekreative områder i kommunen. Ruten er planlagt med alsidige oplevelsesmuligheder - skov, strand, åløb, landevej, åbne landskaber, mose m.v. Disse stier ønskes på sigt etableret og sikret som offentlige ridestier.

Øvrige rekreative stiforbindelser

Tilbage er en række rekreative stiforbindelser i kommunen. Kommunen vil arbejde for, at disse stiforbindelser ikke bliver nedlagt, samt at offentligheden sikres adgang.

Det sammenhængende stinet fremgår af nedenstående "Stikort".

  • Det er vigtigt, at borgerne ikke blot sikres adgang til rekreationsmulighederne i Hals Kommune - de skal også sikres adgang i kommunens naturområder og rekreative områder samt på de rekreative stier.

Naturbeskyttelsesloven sikrer i vid udstrækning offentligheden adgang i naturen. Loven dækker adgangen til såvel strande, skove og udyrkede arealer som til veje og stier. Adgangen til naturen er sikret i både de private områder og i de kommunale områder, hvor der dog i de kommunale naturområder er sikret en udvidet adgangs- og benyttelsesmulighed.

Hals Kommune vil arbejde for at udbrede kendskabet til de muligheder, naturbeskyttelsesloven giver for offentlighedens adgang til naturen - både overfor lodsejerne i naturområderne og overfor borgerne bredt.

Af nedenstående kort fremgår, hvilke stiforløb/eksisterende veje Hals Kommune særligt ønsker at sikre som offentlige rekreative stier. Sikringen vil hovedsagelig ske via frivillige aftaler med lodsejerne om benyttelse og vedligeholdelse af stierne, samt via aftaler om ikke at nedlægge stierne - hvor de fremstår som privat vej eller sti.

Cykelstier
(Den blå rute er amtets regionale cykelrute, rød rute er kommunens cykelstinet
og rød stiplet rute er en planlagt cykelsti)
Kort over cykelstier

Naturstier (lyseblå ruter er de højt prioriterede rekreative turstier)
Kort over naturstier

Ridestier
Kort over ridestier

Status: Vedtaget

 Landdistriktspolitik

- Områdebeskrivelser
   1. Østkystområdet
   2. Limfjords-området
   3. Skov- og mose-området
   4. Aslundskov-området
   5. V. Hassing-/Gandrupomr.
   6. Ulsted-området
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning på landet
   Livskvalitet på Landet
- Erhverv i landzonen
   De traditionelle erhverv
   Alternative erhvervsmuligheder
   IT-infrastruktur
- Trafik
   Cykelstistruktur
   Kollektiv trafik
   Trafiksikkerhed
- Natur
   Lokale naturområder
   Sikring af drikkevand
   Skovrejsningsområder
   Områder hvor skov er uønsket
   Vandløb
- Rekreation
   Rekreative aktiviteter
   Rekreative stier
- Kulturværdier

Læs mere om Landdistriktspolitikken

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |