Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Landdistriktet Landdistriktet skovrejsningsområder

Selvbetjening | Links | Kontakt

Skovrejsning

  • Ud fra hensynet om at sikre drikkevandsinteresserne i kommunen samt at styrke de nærrekreative områder - byskovene - er der udpeget områder til skovrejsning i Hals Kommune (se nedenstående kort).

Skovrejsningsområderne er de områder, hvor rejsning af ny skov særligt ønskes fremmet. Udpegning af skovrejsningsområderne har betydning for tilskud til privat skovrejsning og for den statslige skovtilplantning.

Skovrejsningsområderne er ikke forbeholdt skovbrug. Ønsket om at inddrage disse arealer til anden anvendelse skal ske ud fra en afvejning af interesserne, herunder jordbrugs- og skovbrugshensyn. Tilplantning er frivillig for lodsejere og går ikke forud for fortsat landbrugsdrift.

Skovrejsningsområder er udpeget i og reguleres fra Regionplanen for Nordjyllands amt. Hals Kommune har en række ønsker om ændring af kommunens skovrejsningsområder (se nedenstående kort). Ændringerne forelægges for amtet som forhandlingsoplæg ved næste Regionplanrevision.

Anbefalinger fra Regionplanen (som Hals Kommune tilslutter sig):
Det er ikke muligt at regulere de nye skoves udformning, træartsvalg og lignende i regionplanlægningen. Den gældende tilskudsordning for privat skovrejsning stiller dog krav om blandt andet etablering af skovbryn, og de største tilskud til privat skovrejsning ydes ved plantning af løvskov.

Amtsrådet anbefaler generelt:
- at der plantes varierede skove,
- at der drives miljøvenlig skovbrugsdrift, herunder at der plantes løvtræarter særligt i drikkevandsområderne,
- at der skabes god adgang til de nye skove blandt andet gennem kommunal stiplanlægning,
- at kommunerne integrerer mindre skovplantninger i planlægningen af nye byområder, og
- at der tilstræbes overlap mellem skovrejsningsområder, og områder af interesse for grundvandet med henblik på bedst mulig beskyttelse af drikkevandsressourcerne.

Hals Kommune Nord-vest
Skovkort over det nordvestlige af Hals Kommune

Forklaring til skovkort

Hals Kommune Nord-øst
Skovkort over det nordøstlige af Hals Kommune

Hals Kommune Syd-vest
Skovkort over det sydvestlige af Hals Kommune

Hals Kommune Syd-øst
Skovkort over det sydøstlige af Hals Kommune

Forklaring til skovkort

Status: Vedtaget

 Landdistriktspolitik

- Områdebeskrivelser
   1. Østkystområdet
   2. Limfjords-området
   3. Skov- og mose-området
   4. Aslundskov-området
   5. V. Hassing-/Gandrupomr.
   6. Ulsted-området
- Bosætning og livskvalitet
   Bosætning på landet
   Livskvalitet på Landet
- Erhverv i landzonen
   De traditionelle erhverv
   Alternative erhvervsmuligheder
   IT-infrastruktur
- Trafik
   Cykelstistruktur
   Kollektiv trafik
   Trafiksikkerhed
- Natur
   Lokale naturområder
   Sikring af drikkevand
   Skovrejsningsområder
   Områder hvor skov er uønsket
   Vandløb
- Rekreation
   Rekreative aktiviteter
   Rekreative stier
- Kulturværdier

Læs mere om Landdistriktspolitikken

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |