Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Områdeplaner Sommerhusområdet

Selvbetjening | Links | Kontakt

Sommerhusområdet

 • Turistudviklingen i sommerhusområdet skal være afbalanceret, med kvalitet og i harmoni med omgivelserne.

Byrådet vil arbejde for, at turistudvikllingen i sommerhusområdet bliver af et sådan omfang, at hverken den fastboende befolkning eller naturværdierne i kommunen lider overlast.

Offentligheden skal sikres flere adgangsveje til og opholdssteder ved stranden.

Byrådets mål for udbygningen og bevaringen af de rekreative anlæg i sommerhusområdet er at sikre et varieret udbud med hensyn til befolkningens behov, interesser og økonomiske formåen. Der bør være tilbud til både sommerhusbeboere feriegæster i feriekolonier og lejrhytter, campister og endagsturister.

I de få områder, som endnu ikke er udstykket, skal der sikres fællesarealer i fornødent omfang, og placeringen af disse skal ses i sammenhæng med det samlede stisystem for den pågældende del af sommerhusområdet.

Det bør tilstræbes, at de til feriekolonierne hørende arealer i videst muligt omfang åbnes for offentligheden, og der bør sikres mulighed for at føre en overordnet sti i nord-sydgående retning over arealerne.

Sanering og udbygning af vej- og stisystemet i sommerhusområdet skal ske på en sådan måde, at der sker en fredeliggørelse af boligvejene og en etablering af et sammenhængende stisystem, som giver en direkte og trafiksikker adgang til de forskellige dele af sommerhusområdet.

 • De ikke udnyttede arealer i sommerhusområdet (restrummeligheden) kan fortsat anvendes til sommerhusbebyggelse eller til rekreative friarealer. I forbindelse med nyudstykninger i sommerhusområdet skal der sikres et væsentligt omfang af friarealer.
 • Områderne ved Lagunen og Hals Camping udpeges som aktivitetsknudepunkter.
 • Indenfor sommerhusområdet må der kun etableres privat service/detailhandel til områdets daglige forsyning.
 • Nye ferie-/fritidsfaciliteter, der efter byrådets skøn er i overensstemmelse med intentionerne i Hals Kommunes turistpolitik, skal placeres i forbindelse med de udpegede aktivitetsknudepunkter. Ferie-/fritidsfaciliteter i mindre omfang kan dog placeres andre steder i sommerhusområdet, såfremt særlige hensyn taler derfor.
 • Ved udarbejdelse af fremtidige lokalplaner i sommerhusområdet bør det sikres, at der indarbejdes egentlige kvalitetskrav og miljøkrav til det fremtidige sommerhusbyggeri.
 • For at sommerhusområdet ikke skal få karakter af parcelhusområde og sommerhusene ikke af parcelhuse er følgende fastlagt:

Der må ikke opføres traditionelle kendte parcelhysbebyggelser i sommerhusområdet. Bebyggelsen skal have karakter af sommerhus/fritidshus.
Hegn i sommerhusområdet må alene opføres som levende hegn. Læskærme ved opholdsarealer i forbindelse med bebyggelsen kan dog tillades opført som raftehegn, plankeværk eller lignende.

 • Ved udarbejdelse af fremtidige lokalplaner i sommerhusområdet bør det sikres, at der indarbejdes retningslinier og kvalitetskrav for beplantning i skel og beplantning i øvrigt.
 • De eksisterende grønne kiler i sommerhusområdet skal bevares.
 • Der skal sikres et sammenhængende stisystem i sommerhusområdet, der skal give en direkte og sikker adgang til stranden og til de grønne områder. Endvidere skal der sikres en nord/syd-gående sti-forbindelse fra Hou til Hals langs vandet, der også vil forbinde de udlagte aktivitetsknudepunkter.
 • Fremtidige lokalplaner, der udarbejdes for sommerhusbeboelse i sommerhusområdet, skal indeholde tvungen pligt til deltagelse i grundejerforening.

Kort over sommerhusområdet
Klik her for at se de viste rammeområder
7So1
7So10
7So11
7So2
7So3
7So4
7So5
7So6
7So7
7So8
7So9

Status: Vedtaget

 Sommerhusområdet

- Overnatningsfaciliteter
- Ferie-/fritidsfaciliteter
- Kvalitetsforbedrende tiltag

Læs mere om sommerhusområdet.Læs mere om kommunens overordnede Turistpolitik
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |