Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Temaer Ældre og handicappede

Selvbetjening | Links | Kontakt

Ældre og handicappede


Målsætning

Det er Hals kommunes overordnede mål, at den enkelte ældre i størst mulig udstrækning klarer sig ved hjælp af egne ressourcer, og at det kommunale servicetilbud skal betragtes som hjælp til selvhjælp. Hjælp fra Hals kommune ydes med respekt for det enkelte menneske. Det betyder, at hjælpen skal støtte og bevare den ældres liv og personlighed. Den ældres livssituation skal ses i en helhed, således at den ældres identitet kan bevares hele livet.

Målet er, at Hals kommune gennem en aktiv, forebyggende og sundhedsfremmende indsats søger at minimere behovet for hjælpe- foranstaltninger. Iværksættelse af hjælpeforanstaltninger skal derfor medvirke til at understøtte et forebyggende og aktiver ende sigte, hvor den enkelte ældres mulighed for at klare sig selv og sin daglige tilværelse fremmes. Den forebyggende indsats tager udgangspunkt i den ældres ressourcer og evner til at klare opgaver i hverdagen.

Dette indebærer, at hjælpen altid skal afpasses den enkelte ældres aktuelle behov, og bevidst tilrettelægges således, at den ældres funktioner vedligeholdes og genoptrænes. Det aktiverende sigte skal fremmes ved, at den ældre bevist motiveres og stimuleres til at tage personlig vare på sin livssituation i så stort omfang som muligt. De hjælpeforanstaltninger der iværksættes har til formål at kompensere for nedsat eller manglende funktion og skal være mindst mulig indgribende i forhold til den ældres øvrige livssituation.

I Hals kommune tager vedligeholdelsen af den ældres psykiske og fysiske funktion udgangspunkt i den daglige livsførelse. Formålet er at bevare og forbedre den enkelte ældres psykiske og praktiske funktioner, for derved at opretholde den ældres egen identitet og værdighed. Det sociale samvær, som udfoldes omkring hverdagens gøremål, skal medvirke til at sikre størst mulig frihed, tryghed og livskvalitet for den enkelte ældre.

Det er Hals kommunes mål, at hjælp til de svageste ældre gives med udgangspunkt i den enkelte ældres behov, men som en sammenhængende helheds- ydelse, hvor de pleje- og omsorgsmæssige, praktiske, aktiverende og sociale aspekter er afstemt i forhold til hinanden. I de tilfælde hvor den ældre ikke kan tage vare på egen livssituation lægges der vægt på at yde lindrende pleje med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Boliger til ældre

Hals kommune lægger vægt på at tilbyde forskellige boformer for ældre i alle bysamfund, således at ældre får mulighed for at vælge netop den boligform, som tilgodeser den enkeltes individuelle behov.

I overensstemmelse med kommunens geografiske hovedstruktur er der således i hver af de større bysamfund opbygget ældrefaciliteter i form af ældrecentre, bestående af bofællesskaber, enkeltboliger, aflastningspladser og aktivitetscentre. I hvert lokalområde har kommunen desuden visitationsret til et antal særskilt beliggende ældreegnede boliger.

Hjemmehjælp og sygepleje

Hals Kommunes integrerede ordning tilbyder som udgangspunkt sygepleje og hjemmehjælp til ældre syge og handicappede døgnet rundt. Hjælpen omfang er uafhængig af den enkeltes boform. Ældrecentrene er omdrejningspunktet for hjemmeplejens serviceydelser i lokalområderne.

Status: Vedtaget

 Læs mere om offentlige funktioner i
- Hals
- Hou
- Ulsted
- Gandrup
- Vester Hassing

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 18. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |