Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Temaer Trafik og teknik Vindmølle uddybning 2

Selvbetjening | Links | Kontakt

Udpegning af områder til lokale vindmølleparker

Zoneinddeling

For at kunne sikre en optimal og hensigtsmæssig placering af vindmøller er kommunen opdelt i 3 zoner. Denne zoneinddeling er foretaget under hensyntagen til de mange forskelligartede interesser i landzonen og med vægt på en optimal placering af vindmøller.

Zone 1
Zone 1 omfatter områder med særlige landskabelige, biologiske, rekreative, kulturelle og byudviklingsmæssige interesser. I zone 1 må der ikke placeres vindmøller.

Zone 2
Zone2 er områder, der er udlagt til lokale vindmølleparker. Områderne er beliggende i de gode vindenergiområder i kommunen. I Hals Kommune er der kun udpeget 2 områder til lokale vindmølleparker - område B ved Gettrup mark nord for Ulsted og område D ved Øster Hassing Kær.

Den lokale vindmøllepark i område B er omfattet af lokalplan nr. 1.11. Parken er realiseret.

Den lokale vindmøllepark i område D er omfattet af lokalplan nr. 1.10. Parken er realiseret.

De øvrige områder, der tidligere har været udlagt til lokale vindmølleparkområder og reservationsområder, er udtaget af kommuneplanen.

Zone 3
Zone 3 er udlagt til regionalt vindmølleparkområde. Området er omfattet af Regionplantillæg nr. 73 med VVM-redegørelse samt lokalplan nr. 1.15.

Udpegning af områder til lokale vindmølleparker

Udpegningen af de lokale vindmølleparkområder i zone 2 er foretaget under størst mulig hensyntagen til dels at udnytte vindenergien bedst muligt og dels at beskytte fredede områder, rekreative områder, naturområder, kulturværdier, unikke landskaber, områder til byudvikling, infrastruktur og ikke mindst fremtidige naboer.

Af vindmøllecirkulæret fremgår, at der generelt ikke må opstilles vindmøller nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens totalhøjde. I udpegningen af områder til lokale vindmølleparker er der sikret en minimumsafstand til nabobeboelser på 500 m.

I udarbejdelsen af lokalplaner for opstilling af vindmøller i de lokale vindmølleparker skal der dog ud over opfyldelse af kravene i støjbekendtgørelsen arbejdes på at mindske nabogener i form af støj, lysreflekser og skyggevirkninger. Endvidere skal der ved den endelige placering af møllerne tages hensyn til jordbrugsinteresserne samt til, hvordan møllerne indpasses mest skånsomt i landskabet.

Effekt

Udviklingen går i retning af større og mere effektive vindmøller. I regionplanen for Nordjyllands amt er der en retningslinie, der foreskriver, at vindmøller i lokale vindmølleparker kun må opføres med en navhøjde på max. 45. m. Indenfor denne begrænsning ønsker Hals Kommune at arbejde for, at vindmøllerne i de lokale vindmølleparker er så effektive som muligt, at ældre enkeltstående vindmøller udskiftes med større og mere effektive møller, og at de allerede uheldigt placerede enkeltstående vindmøller ikke får lov til at blive udskiftet.

Visuelle påvirkninger

Vindmølleparker opstillet på land har væsentlig indflydelse på omgivelserne. Ved udarbejdelse af lokalplaner for vindmølleparker skal der udarbejdes en redegørelse for, hvordan vindmøllerne visuelt vil påvirke det omgivende landskab. Der skal i den forbindelse udarbejdes egentlige visualiseringer - fotos/videoer hvor møllerne via computerteknik er indplaceret i landskabet, så det er muligt at få et virkelighedsnært indtryk af, hvordan de planlagte vindmøller vil indvirke på omgivelserne.

Reflekser og skyggevirkninger

Vindmøller kan skygge for sollyset. Hvis det samtidig blæser og vingerne er i bevægelse, rammes omgivelserne af roterende skygger fra vingerne. Der er ikke lovgivningsmæssige krav til begrænsning af skyggekast, men erfaringsmæssigt opfattes det af naboerne som generende. Miljø- og Energiministeriet arbejder med en vindmøllevejledning, som forventes at komme til at indeholde vejledende grænseværdier på 10 timers skygge/år (reel tid).

Status: Vedtaget

 Øvrige emner under Trafik og Teknik

- Trafikstruktur
- Trafiksikkerhed
- Kollektiv trafik
- Vindmøller
- Vandforsyning
- Varmeforsyning
- IT-infrastruktur

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 28. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |