Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Temaer Trafik og teknik Vindmøller uddybning 1

Selvbetjening | Links | Kontakt

Baggrund og forudsætninger for Vindmøllebestemmelserne

I Hals Kommune har der tidligere ud over det regionale vindmølleparkområde ved Nordjyllandsværket været udlagt 4 områder til lokale vindmølleparker:

 • Område A ved Gaaser Enge

 • Område B ved Gettrup Mark nord for Ulsted

 • Område C ved Ravnskov nord for Stae

 • Område D ved Ø. Hassing Kær

Endvidere har der været udpeget 4 reservationsområder til lokale vindmølleparker - område E, F, G og H, som i en senere planlægning skulle udpeges til lokale vindmølleparkområder, når de fire første områder var fyldt ud med møller.

Status

Den regionale vindmøllepark ved Nordjyllandsværket er omfattet af lokalplan nr. 1.15. Parken er ved at blive realiseret.

Den lokale vindmøllepark i område B er omfattet af lokalplan nr. 1.11 og er realiseret. Den lokale vindmøllepark i område D er omfattet af lokalplan nr. 1.10 og er realiseret.

Område A og C er annulleret som lokale vindmølleparkområder. Område A med baggrund i massive borgerprotester mod en vindmøllepark med denne placering, og område C på grund af manglende overensstemmelse med regionplanens retningslinier for opstilling af vindmøller.

Reservationsområderne E, F, G og H er ligeledes udtaget af Hals Kommunes vindmølleplan, da vindmølleparker i område F og H ikke kan opnå den i regionplanen foreskrevne minimumsafstand på 3000 m til vindmølleparken i område D ved Ø. Hassing Kær, og da områderne ikke er specifikt udpeget i Regionplanen for Nordjyllands amt.

Baggrund

I Vindmølleplanen udpeges der ikke erstatningsområder for de udtagne vindmølleparkområder, så der kan ikke umiddelbart planlægges for flere vindmølleparker i Hals Kommune. Baggrunden herfor er, at der såvel fra regeringen som fra Nordjyllands amt sendes nye signaler for den fremtidige vindmølleudbygning i Danmark.

Regeringens mål i Energi 21 om, at vindmølleudbygningen på land i Danmark inden år 2005 skal have en samlet installeret effekt på 1.500 MW, er allerede opfyldt i 1999.

I Nordjyllands amt er det vejledende effektkrav for den samlede lokale vindmølleudbygning 183 MW inden år 2005. Dette krav er allerede opfyldt.

I Regionplan 97 er der endvidere fastlagt et vejledende krav til vindmølleeffekten fra lokale vindmølleparker for hver kommune i amtet. For Hals Kommune gælder et vejledende krav på 2,8 MW. Dette krav er så rigeligt opfyldt med effekten fra de opstillede møller i kommunen, der udgør 14 MW. Dertil kommer effekten fra det regionale vindmølleområde ved Nordjyllandsværket, hvor der i planerne opereres med en minimumseffekt i Hals Kommune på 4,5 MW.

Alt dette betyder ikke, at den landbaserede vindkraftsudbygning kan forventes at være afsluttet. Der skal stadig arbejdes på at øge den samlede effekt fra vindmøller samtidig med, at der fokuseres endnu mere end tidligere på at tilgodese natur- og landskabsværdierne.

Den fremtidige vindmølleplanlægning vil derfor formodentlig i højere grad komme til at handle om udskiftning af eksisterende vindmøller med større og mere effektive møller end egentlig udlæg af nye vindmølleområder. I den forbindelse vil der kunne ske en "oprydning" af uheldigt placerede enkeltstående vindmøller.

Nordjyllands amt har netop indledt arbejdet med en planlægning for bortsanering af uheldigt opstillede vindmøller - til og med 150 kW.

Endelige skal nævnes, at Vindmølleplanen for Hals Kommune kun gælder for vindmøller med en navhøjde på mere end 15 m. Ansøgninger om opstilling af husstandsmøller (vindmøller med en maksimal navhøjde på 15 m) vil blive behandlet i henhold til det gældende plan- og lovgrundlag.

Forudsætninger

Regionplanen
Regionplanen udstikker de overordnede retningslinier for opstilling af vindmøller i Nordjyllands amt.

Amtsrådets fastlagte mål i forhold til regionplanen er at fremme vindkraftudbygningen i overensstemmelse med regeringens energipolitik og at sikre, at vindressourcen udnyttes bedst muligt.

Regionplanen opererer med tre vindmøllezoner.

Vindmøllezone A, hvor der ikke kan etableres vindmøller. Området omfatter regionale naturområder, regionale råstofområder, fredede områder, Ramsar- og EF-fuglebeskyttelsesområder, vildtreservater, særligt værdifulde landskaber, særlige friluftområder, geologiske beskyttelsesområder, biologiske beskyttelsesområder, kulturhistoriske beskyttelsesområder, økologiske forbindelser, friluftområder m.v.

Vindmøllezone B, der udlægges til regionale vindmølleparker.

Vindmøllezone C, der omfatter resten af amtet, skal anvendes til lokale vindmølleparker.

Regionplanens bestemmelser om vindmøller gælder for vindmøller med en navhøjde på max. 45 m. Store møller (over 45 m´s navhøjde) må kun opstilles på arealer eller i områder, der er fastlagt gennem regionplanlægningen.

Planen indeholder en række konkrete retningslinier for opstilling af vindmøller:

 • Afstanden mellem mølleområder i lokale vindmølleparker skal være mindst lige så stor som længden af det største mølleområde, som udgangspunkt dog mindst 3.000 m.

 • Vindmølleparker skal placeres mindst 300 m fra eksisterende eller planlagte motorveje og 150 m fra regionale forbindelser.

 • Vindmølleparker kan kun placeres på arealer, der er afgrænset i den kommunale vindmølleplan. Lokale vindmølleparker indeholder minimum 5 vindmøller og maksimalt 15 møller, - i særlige naturfølsomme områder kan antallet reduceres til 3 stk.

 • Den indbyrdes afstand mellem møller i en vindmøllepark må ikke overstige 7 gange vingediameteren.

Endvidere er der følgende krav til vindmøllernes udformning:

 • Vindmøller skal normalt opføres med rørtårne.

 • Møllerne må ikke forsynes med reklamer ud over firmanavn på møllehuset.

 • Der må ikke etableres belysning af møller.

 • Vingernes omdrejningsretning skal være med uret.

 • Vingerne skal være refleksfrie.

Lov om planlægning
For at opføre en vindmølle i landzone kræves en landzonetilladelse eller en lokalplan.

I medfør af Lov om Planlægning er der udarbejdet et særligt cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller. Af cirkulæret fremgår, at produktion af elektricitet ved hjælp af vindmøller udgør en vigtig del af den danske energipolitik. Opstilling af vindmøller på land har samtidig væsentlig indflydelse på omgivelserne. En bæredygtig udbygning med vindmøller nødvendiggør derfor, at der gennem planlægningen og landzonesagsbehandlingen tages omfattende hensyn ikke alene til muligheden for at udnytte vindressourcen, men også til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og de jordbrugsmæssige interesser. Generelt må der i henhold til cirkulæret ikke opstilles vindmøller nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens total højde.

En landzonetilladelse bortfalder, såfremt den ikke udnyttes indenfor tre år, regnet fra den dag, hvor tilladelsen er offentliggjort. Møllen kan endvidere forlanges fjernet for ejerens regning, hvis den står ubenyttet hen i mere end et år.

En lokalplan indeholder reguleringer for arealanvendelsen for et nærmere fastlagt område, som er direkte bindende for grundejerne. En lokalplan for et vindmølleområde skal indeholde bestemmelser om møllernes præcise placering, antal, mindste og største total højde samt udseende. Lokalplanens redegørelsesdel skal endvidere angive, hvordan vindmøllerne blandt andet visuelt vil påvirke nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og de jordbrugsmæssige interesser. Den skal desuden angive, hvordan de vindenergimæssige interesser er søgt tilgodeset ved fastlæggelsen af den præcise placering af vindmøllerne.

En lokalplan har ikke betydning for den eksisterende arealanvendelse, der kan fortsætte som hidtil. Der er ej heller knyttet handlepligt til lokalplanen. Lokalplaner er gældende indtil de ændres ved ny lokalplan eller ophæves.

Miljøbeskyttelsesloven
I medfør af miljøbeskyttelsesloven er der udarbejdet en bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Bekendtgørelsen foreskriver, at etablering eller ændring af en vindmølle skal anmeldes til amtet. Anmeldelsen skal indeholde dokumentation for, at vindmøllerne kan overholde bestemmelserne i bekendtgørelsen om støjbelastning.

Støjbelastningen fra vindmøller må ved udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til nabobeboelser i det åbne land ikke overstige 45 dB(A). Endvidere må

støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige 40 dB(A) i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i boligområder, sommerhusområder og anden støjfølsom arealanvendelse.

Når den anmeldte vindmølle sættes i drift, skal dette meddeles til amtet. Er den ikke sat i drift inden 2 år regnet fra anmeldelsestidspunktet, skal der indgives en ny anmeldelse.

Nordjyllands amt skal påse, at støjkravene i bekendtgørelsen overholdes.

Naturbeskyttelsesloven
Etablering af vindmøller er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Langs landets kyster og rundt om søer, åer, skove, fortidsminder og kirker er der i naturbeskyttelsesloven fastlagt nogle bygge- og beskyttelseslinier. Indenfor disse linier må der ikke opføres bygninger, master og lign. (herunder vindmøller).

I udpegningen af områder for lokale vindmølleparker i nærværende vindmølleplan er der taget hensyn til naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinier.

Byggeloven
Opførelse af en typegodkendt vindmølle kræver ikke byggetilladelse, men skal alene anmeldes til kommunen på lige fod med avls- og driftsbygninger. Når en vindmølle er anmeldt, kan den opføres, såfremt kommunen ikke har givet et negativt svar inden 14 dage, og opførelsen i øvrigt er i overensstemmelse med anden lovgivning.

Status: Vedtaget

 Øvrige emner under Trafik og Teknik

- Trafikstruktur
- Trafiksikkerhed
- Kollektiv trafik
- Vindmøller
- Vandforsyning
- Varmeforsyning
- IT-infrastruktur

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 28. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |